voor de akkerbouw van morgen

Producten- en dienstenoverzicht

Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw is het platform voor de Nederlandse akkerbouw. Vanuit die rol voert zij -op verzoek van leden en andere ketenpartijen- diverse activiteiten uit. Centraal staat dat deze activiteiten een sterke akkerbouwsector moeten bevorderen. Deze activiteiten worden steeds uitgevoerd in de vorm van programma’s met een – in beginsel – sluitende financiering.

Onderzoek en Innovatie

De agrarische sector in Nederland behoort tot de meest kennisintensieve en innovatieve in de wereld. Mede daardoor is de Nederlandse agrosector in staat geweest zich te ontwikkelen tot de tweede exporteur van landbouwproducten in de wereld. Kennisontwikkeling is dus van groot belang voor de Nederlandse akkerbouwsector en meer generiek de Nederlandse economie (o.a. via export en werkgelegenheid). Het programma Onderzoek en Innovatie biedt de sector de mogelijkheid om het kennis- en innovatieniveau op onafhankelijke en goed onderbouwde wijze op peil te houden of te verbeteren. Het gaat hierbij om kennisontwikkeling, kennisverspreiding en innovaties op keten- en gewasoverschrijdende onderzoeksonderwerpen, zoals bodem, gewas, water, kringlopen, energie, lucht en data. Dergelijke thema’s hebben veelal een complexe achtergrond en zijn als gevolg daarvan kostbaar en niet door een individuele akkerbouwer te financieren. Voorts heeft iedere teler baat bij, of kan iedere teler in de toekomst baat hebben bij aantoonbare resultaten.

Markt- en prijsinformatie

Kenmerkend aan BO Akkerbouw is de platformfunctie. In het bestuur van BO Akkerbouw is de gehele akkerbouwketen vertegenwoordigd. Dit maakt dat BO Akkerbouw kan optreden als onafhankelijk -mits feitelijk en objectief- informatieverstrekker. Op verzoek van de ketenpartijen beheert BO Akkerbouw het prijsinformatiesysteem Agriprins en worden transactielijsten aangeleverd voor de wekelijkse aardappelnotering. Tevens verzamelt en publiceert BO Akkerbouw maandelijks de verwerkingscijfers van de aardappelverwerkende industrie en laat ze drie maal per jaar een voorraadmeting voor aardappelen en uien uitvoeren. Alle markt- en prijsinformatie wordt aangeboden via de website Akkerbouwplaza.nl.

Certificering

BO Akkerbouw voert het secretariaat van het Akkerbouw Certificeringsoverleg. In dit overleg maken telers, afnemers, kwekers en loonwerkers afspraken over product- en voedselveiligheid. Dit heeft onder andere geresulteerd in één certificatieschema: Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (of VVAK). Het VVAK is goedgekeurd als hygiënecode voor de teelt van gewassen voor het gebruik als levensmiddelen (hygiënecode food) en als hygiënecode voor de teelt van gewassen voor het gebruik als diervoeder (hygiënecode feed).

Dienstverlening voor derden

BO Akkerbouw brengt alle schakels in de akkerbouwketen samen. Op verzoek van ketenpartijen voert BO Akkerbouw via dienstverleningsovereenkomsten diverse secretariaats- en beleidstaken uit. Denk in dit kader aan het voeren van de secretariaten voor de Stichting Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR), de vereniging Vlas en Hennep.nl, de werkgroep Graszaad en Graszoden, de Stichting Bevordering Cichoreiteelt, maar ook aan de coördinatie van activiteiten die bijdragen aan een effectief middelenpakket.

Brancheorganisatie Akkerbouw | Louis Braillelaan 80 | 2719 EK Zoetermeer | tel: 079 3030 330 | info@bo-akkerbouw.nl