voor de akkerbouw van morgen

Onderzoek en Innovatie

De agrarische sector in Nederland behoort tot de meest kennisintensieve en innovatieve in de wereld. Mede daardoor is de Nederlandse agrosector in staat geweest zich te ontwikkelen tot de tweede exporteur van landbouwproducten in de wereld. Kennisontwikkeling is dus van groot belang voor de Nederlandse akkerbouwsector en meer generiek de Nederlandse economie (o.a. via export en werkgelegenheid). Het programma Onderzoek en Innovatie biedt de sector de mogelijkheid om het kennis- en innovatieniveau op onafhankelijke en goed onderbouwde wijze op peil te houden of te verbeteren. Het gaat hierbij om kennisontwikkeling, kennisverspreiding en innovaties op keten- en gewasoverschrijdende onderzoeksonderwerpen, zoals bodem, gewas, water, kringlopen, energie, lucht en data. Dergelijke onderzoeksonderwerpen hebben veelal een complexe achtergrond en zijn als gevolg daarvan kostbaar en niet door een individuele akkerbouwer te financieren. Voorts heeft iedere teler baat bij, of kan iedere teler in de toekomst baat hebben bij aantoonbare resultaten.

Onderzoeksonderwerpen

Dit programma draagt via drie sporen bij aan kennisontwikkeling over relevante onderzoeksonderwerpen: (1) onderzoek en kennisverspreiding, (2) calamiteiten, en (3) grensverleggende innovaties.
Het zwaartepunt van dit programma ligt op onderzoek, kennisontwikkeling en -verspreiding. Het onderzoek kent verschillende aspecten, variërend van fundamenteel onderzoek tot het verspreiden van opgedane kennis via o.a. demonstratieproeven, vakbladartikelen of websites. Alle onderzoeken in dit programma hebben met elkaar gemeen dat ze bijdragen aan het verbeteren van en het beter kunnen sturen op de basisrandvoorwaarden door een teler.
Daarnaast willen de BO’s, indien telers plotseling geconfronteerd worden met een calamiteit, in staat zijn om snel en slagvaardig te zoeken naar oplossingen. In geval van een plotseling opkomende plantenziekte of plaag wensen de BO’s derhalve snel en gericht onderzoeksvragen en kennisverspreiding te kunnen initiëren, zodat het verdienmodel van een teler zoveel mogelijk gehandhaafd kan worden. Hiertoe oormerken de BO’s jaarlijks een budget. Tenslotte wensen de BO’s binnen de grenzen van de onderzoekonderwerpen ruimte te bieden aan onderzoek naar grensverleggende innovaties. Het gaat om concepten die focus leggen op nieuwe kansen én markten, bijdragen aan verduurzaming en prikkelend werken op het actuele gezichtsveld. Deze baanbrekende innovaties dragen bij aan verbetering van het verdienmodel van de akkerbouwer.

Via de hiervoor genoemde sporen wordt op vier onderzoeksonderwerpen kennisontwikkeling voorzien, te weten:

  1. Vitale bodem
  2. Vitaal gewas
  3. Biobased, Kringlopen en Energie
  4. Management, Economie en Data

Met deze opdeling in onderzoeksonderwerpen wordt overigens niet gesuggereerd dat systeemproeven buiten de scope van dit programma vallen. Het doel om de bodemvruchtbaarheid en kwaliteit van de bodem in stand te houden of te verbeteren, de belasting naar het milieu te minimaliseren en de kwaliteit en het rendement van de akkerbouw te verhogen is namelijk een samenspel van elementen, handelingen en maatregelen tussen de thema’s.
Klik hier voor een weergave van de onderzoeksonderwerpen in het programma Onderzoek en Innovatie.

Ook u kunt uw kennisvraag indienen bij BO Akkerbouw

“Samen organiseren wat voor het individu niet mogelijk is”, is een van de uitgangspunten voor het programma Onderzoek en Innovatie. Dit betekent onder andere dat akkerbouwers actief bij de vraagarticulatie betrokken worden. U kunt via het contactformulier uw kennisvraag indienen. Indien uw wens / kennisvraag past binnen de kaders van het programma Onderzoek en Innovatie, voldoende scoort in de beoordeling en past binnen het budget, dan loopt uw wens mee in het werkplan van aankomend jaar.

Brancheorganisatie Akkerbouw | Louis Braillelaan 80 | 2719 EK Zoetermeer | tel: 079 3030 330 | info@bo-akkerbouw.nl