Actieplan Plantgezondheid

""In 2030 is de Nederlandse akkerbouw koploper in duurzame teeltmethoden""

De ambitie van de Nederlandse akkerbouw is stevig: in 2030 is de sector koploper in duurzame teeltmethoden. Om die ambitie waar te maken stelden BO Akkerbouw en haar veertien leden het Actieplan Plantgezondheid op. Hiermee bundelen ze hun krachten en inspanningen. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat de sector anticipeert op de uitdagingen waar akkerbouwers voor staan: klimaatverandering, een krimpend pakket gewasbeschermingsmiddelen - die ook nog eens een andere manier van denken en werken vergen - en vraagstukken rondom bodemkwaliteit en biodiversiteit. Met kennis, middelen en techniek willen de organisaties akkerbouwers ondersteunen bij het verduurzamen van hun teelt.

Bloeiend_aardappelveld_1034 BO Akkerbouw

Ambitie

De akkerbouwsector is koploper in aantoonbare duurzame teeltmethoden die afnemers erkennen en waar zij maatschappelijke waardering voor krijgen. Emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu zijn tot een minimum beperkt en akkerbouwproducten zijn nagenoeg residuvrij. Rentabiliteit op zowel de korte als middellange termijn blijven leidend.

Speerpunten

We zetten ons ook in om het wederzijds begrip tussen maatschappelijke partijen en akkerbouwers verder te vergroten. Dit is een belangrijke voorwaarde om met elkaar de volgende duurzaamheidsstap in de akkerbouw te kunnen zetten.

Voortgang

De ambitie en doelen van het Actieplan Plantgezondheid zijn vertaald naar kritieke prestatie-indicatoren. Hiervoor is begin 2019 een nulmeting uitgevoerd. Waar staat de sector ten opzichte van de ambitie voor 2030? Met rapportages geven we tweejaarlijks een tussenstand. Lees de meest recente voortgangsrapportage: Status Actieplan Plantgezondheid voorjaar 2023.

Eerder verschenen rapportages:

Looptijd

Het Actieplan Plantgezondheid loopt van 2017 tot 2030. Het realiseren van genoemde ambitie en de doelen bij de speerpunten is een verantwoordelijkheid van de hele keten. Dit vraagt ook om nauwe samenwerking met (kennis- en advies-)partners, de overheid, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Relevante documenten

gerelateerde pagina's slider 1 terug
gerelateerde pagina's slider 1 verder