Versterken biodiversiteit

Inzet

Bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit en actief mede-vormgever zijn van een aantrekkelijk landschap.

Groenbemester_Phaceliametbij_1039 BO Akkerbouw

Acties

  1. Onderzoek: opzetten praktijkonderzoek biologische bestrijding en onderzoek naar rol functionele agrobiodiversiteit; kennis vertalen naar beslissingsondersteunende systemen
  2. Ontwikkelen BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw
  3. Ontwikkelen verdienmodellen versterken biodiversiteit
  4. Aantrekkelijk landschap: starten regionale initiatieven voor vergroten biodiversiteit en cultuurhistorische elementen

Voortgang

Voor de status van deze acties, zie de meest recente voortgangsrapportage (voorjaar 2021).

BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw

BO Akkerbouw, Rabobank, provincie Groningen en het Wereld Natuur Fonds werkten samen aan de ontwikkeling van de BiodiversiteitsMonitor voor de akkerbouw. Met een symposium op 14 februari 2023 lanceerden zij deze BMA. Dit gezamenlijke initiatief biedt kansen voor het realiseren van nieuwe verdienmodellen om akkerbouwers te waarderen en te belonen voor hun prestaties voor biodiversiteit. En daarmee de natuur in Nederland te helpen herstellen. De BiodiversiteitsMonitor maakt de inzet van akkerbouwers voor de biodiversiteit op en rond het bedrijf zichtbaar en daarmee ook beter waardeerbaar.

Lees meer op de projectenpagina.