Weerbaar teeltsysteem

Inzet

Een omslag maken naar een weerbaar teeltsysteem met een geïntegreerde teeltaanpak. Gezonde, robuuste gewassen en een vitale bodem vormen hierbij de uitgangspunten. Dit zorgt ervoor dat er minder (chemische) gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn.

Bodem_1064_BO Akkerbouw

Acties

  1. Robuuste gewassen: veredelen van minder gevoelige rassen
  2. Vitale bodem: ontwikkelen kennis goed bodembeheer en werking en versterken microbioom
  3. Vitale bodem: ontwikkelen praktisch toepasbare maatlat bodemkwaliteit
  4. Vitale bodem: uitwerken verdienmodellen bodemkwaliteit
  5. Vitale bodem: trainen teeltadviseurs op nieuwste inzichten bodembeheer
  6. Biostimulanten: demonstratieprojecten, kenniskringen, meer gebruik in praktijk
  7. Weerbaar teeltsysteem: versnellen toepassing geïntegreerde teelt

Voortgang

Voor de status van bovengenoemde acties, zie de meest recente voortgangsrapportage (voorjaar 2021).