Data-intensieve akkerbouw

Data en het delen van data dragen bij aan een efficiënte en kwalitatief sterke akkerbouwketen. Daarbij is het wel belangrijk dat iedereen zich houdt aan duidelijke spelregels. BO Akkerbouw heeft daarom, samen met andere ketenorganisaties, de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw opgesteld. Het doel van de code is om drempels te verlagen voor het delen van data. Zo is in de Gedragscode onder meer vastgelegd dat akkerbouwers 'eigenaar' zijn en blijven van de data van hun bedrijf.

Trekker_GPS_1025 BO Akkerbouw

Gedragscode in het kort

  • De rechten op de data van het teeltbedrijf zijn in handen van de teler. De teler is eigenaar.
  • Omdat de kwaliteit van de data de waarde ervan bepaalt, staat de teler in voor de juistheid en de volledigheid van de data.
  • De afnemer van de data moet vooraf het gebruiksdoel van de data melden aan de teler. Deze beslist of zijn data mogen worden gedeeld voor dit doel.
  • De afnemer mag de data alleen gebruiken voor het overeengekomen gebruiksdoel.
  • De afnemer van de data gaat zorgvuldig om met de data. Dit betekent dat de afnemer de data zo goed mogelijk beveiligt tegen verlies, diefstal en onbevoegde toegang en dat hij regelmatig back-ups maakt om dataverlies te voorkomen.

De gedragscode toepassen? Stuur hiervoor een ondertekende zelfverklaring aan info@bo-akkerbouw.nl. Bedrijven en organisaties die deze ondertekende zelfverklaring hebben ingediend, mogen het logo voeren waaruit blijkt dat zij de gedragscode toepassen.

Logo Gedragscode BO Akkerbouw 2

Cool Farm Tool

In 2019 heeft BO Akkerbouw akkoord gegeven voor een project voor het gebruik van de Cool Farm Tool. Dit is een wereldwijd gebruikte rekentool om de carbon footprint van telers te berekenen en te begrijpen. Met dit inzicht kunt u als teler zelf bepalen hoe u uw footprint kunt reduceren. Om te voorkomen dat telers gegevens dubbel moeten invoeren, wordt een koppeling ontwikkeld tussen de Cool Farm Tool en bestaande systemen voor teeltregistratie. Een tussenplatform (hub) wisselt relevante data onderling op een veilige manier uit, waarbij telers eigenaar blijven van hun data. Zo wordt de Cool Farm Tool een bruikbaar instrument om de carbon footprint van akkerbouwers inzichtelijk te maken.

"Gezamenlijk moet een basis gelegd worden voor grootschalig, slim, veilig, transparant en ‘in control’ gebruik van data."

Precisielandbouw 4.0

Om een datagedreven landbouw dichterbij te brengen, loopt er ook een PPS met de titel Precisielandbouw 4.0. De onderzoeken vanuit deze PPS kunnen een grote impuls geven aan verduurzaming van de sector. Gezamenlijk moet een basis gelegd worden voor grootschalig, slim, veilig, transparant en ‘in control’ gebruik van data in de open teelten en agrifoodketens in Nederland. Wat is daar voor nodig en welke initiatieven en deeloplossingen zijn er al? In de eerste fase is een brede inventarisatie gemaakt. Vervolgens wordt de stap gezet naar het ontwerpen en gebruiken van een data-infrastructuur. Dit moet leiden tot een verbeterde datapositie van de boer en slim datagebruik tussen bedrijven en in de ketens.