Data-intensieve akkerbouw

Data draagt bij aan een efficiënte en kwalitatief sterke akkerbouwketen: door berekenen, meten en analyseren kan inzichtelijk worden wat elke schakel in de keten doet aan voedselproductie, verduurzaming en rendementsverbetering. Het is belangrijk dat er heldere afspraken zijn over het uitwisselen en gebruik van data. Ook moet de data-infrastructuur (tools, koppelingen, open source rekenmodellen) op orde zijn.

Roadmap

BO Akkerbouw werkt samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Wageningen University & Research (WUR) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan de roadmap ‘Naar een data-ecosysteem in de open teelten’. Een aanpak waarin de sector, overheid en kennisinstellingen regie nemen bij de ontwikkeling van een dataruimte per teler. Ook maken zij afspraken over data-eigendom, -uitwisseling en -gebruik. Voor dit laatste vormt de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw een belangrijke basis. Ook worden de PPS Data op Orde in de Open Teelten (DOOPT) en het groeifondsproject NXTGEN HIGHTECH ´Hollandse Datalinie´ hiervoor benut en wordt voortgebouwd op de PPS Precisielandbouw 4.0.

Gedragscode Datagebruik Akkerbouw

Voor het uitwisselen en gebruiken van data, zijn heldere spelregels nodig. BO Akkerbouw heeft daarom, samen met andere ketenorganisaties, de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw opgesteld. Het doel van deze code is om drempels te verlagen voor het delen van data. Zo is in de Gedragscode onder meer vastgelegd dat akkerbouwers 'eigenaar' zijn en blijven van de data van hun bedrijf.

Gedragscode in het kort

  • De rechten op de data van het teeltbedrijf zijn in handen van de teler. De teler is eigenaar.
  • Omdat de kwaliteit van de data de waarde ervan bepaalt, staat de teler in voor de juistheid en de volledigheid van de data.
  • De afnemer van de data moet vooraf het gebruiksdoel van de data melden aan de teler. Deze beslist of zijn data mogen worden gedeeld voor dit doel.
  • De afnemer mag de data alleen gebruiken voor het overeengekomen gebruiksdoel.
  • De afnemer van de data gaat zorgvuldig om met de data. Dit betekent dat de afnemer de data zo goed mogelijk beveiligt tegen verlies, diefstal en onbevoegde toegang en dat hij regelmatig back-ups maakt om dataverlies te voorkomen.

De gedragscode toepassen? Stuur hiervoor een ondertekende zelfverklaring aan info@bo-akkerbouw.nl. Bedrijven en organisaties die deze ondertekende zelfverklaring hebben ingediend, mogen het logo voeren waaruit blijkt dat zij de gedragscode toepassen.

Logo Gedragscode BO Akkerbouw 2