Klimaatagenda Akkerbouw

BO Akkerbouw publiceerde eind 2018 de Klimaatagenda Akkerbouw. Een robuust document dat beschrijft welke inspanning de akkerbouw moet leveren om zijn bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen. De agenda sluit goed aan bij de ambities van BO Akkerbouw en geeft richting aan het onderzoek en de activiteiten op het gebied van klimaat.

Groenbemester_Phaceliametbij_1039 BO Akkerbouw

De Klimaatagenda Akkerbouw biedt tevens inzicht in mogelijke knelpunten om de afspraken na te komen en wat daarvoor moet gebeuren. Dat betreft onder meer kennis, regelgeving en ander flankerend beleid. Ook geeft de agenda aan waar gebruik kan worden gemaakt van reeds lopende initiatieven, zoals het Actieplan Plantgezondheid en het programma Onderzoek en Innovatie.

Vier thema’s

Samen met andere ketenorganisaties heeft BO Akkerbouw vier strategische thema’s benoemd. De Klimaatagenda Akkerbouw benoemt per thema de acties, gewenste pilots/onderzoeksvragen en randvoorwaarden.

Klimaatagenda akkerbouw

Deze punten heeft BO Akkerbouw ingebracht bij de besprekingen voor het Klimaatakkoord. Op basis van de eigen klimaatagenda was BO Akkerbouw namens de Nederlandse akkerbouw namelijk nauw betrokken bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Hiervoor is deelgenomen aan de overleggen aan de tafel Landbouw en landgebruik. In het Klimaatakkoord staat dat de landbouw en het landgebruik in 2050 klimaatneutraal moeten zijn. Een stevige uitdaging, omdat een deel van de uitstoot van broeikasgas onvermijdelijk is.

Kansen voor de akkerbouw

Anderzijds liggen er ook kansen voor de sector om bij te dragen aan de reductiedoelstelling door het vastleggen van koolstof in de bodem. Er zijn onder meer afspraken gemaakt voor het stimuleren van eiwit- en rustgewassen en het ontwikkelen van slimmere en lichtere machines. Daarnaast zet het Klimaatakkoord in op betere bemesting door precisielandbouw toe te passen en door meer groene meststoffen te gebruiken. Ook kan de akkerbouw een bijdrage leveren aan opwekking van duurzame energie en het produceren van biogrondstoffen voor toepassingen in onder andere de bouw en de chemie. Daarmee biedt de sector alternatieven voor fossiele grondstoffen.