Project | Duurzame beheersing bladschimmels

Suikerbieten_1090_BO Akkerbouw

Het veranderende klimaat en het krimpende middelenpakket maken de beheersing van bladschimmels steeds lastiger. Dit project moet akkerbouwers minder afhankelijk maken van chemische middelen en het aantal bespuitingen verminderen. Het onderzoek richt zich op de verdere invulling van strategieën die gebaseerd zijn op geïntegreerd telen. Deze strategieën worden in samenwerking met telersgroepen praktijkklaar gemaakt voor verschillende akkerbouwgewassen. Zo richt het onderzoek voor de aardappelteelt zich op Alternaria en Phytophthora. In de granenteelt ligt de focus op roest, meeldauw, aarfusarium en Septoria. Tot slot gaat in de suikerbietenteelt de aandacht uit naar Cercospora, Stemphylium, roest en meeldauw. Het inzetten van Beslissing Ondersteunende Systemen (BOS) en laag-risico middelen vormen onderdeel van de aanpak.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerders: Vertify, IRS

TOTAAL €677.500
BO €574.000
LOOPTIJD
2022- 2026
Icon theme gewasbescherming
Icon theme bodem
Icon theme vitale teelt
Icon crops wheat
Icon crops potato