Plan van Aanpak | Meloidogyne

De aaltjes Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax kunnen grote problemen veroorzaken in de teelt van (poot)aardappelen. Dit doelgerichte Plan van Aanpak moet verdere verspreiding en ontwikkeling voorkomen, zodat de continuïteit van de teelt gewaarborgd blijft. Onderdeel van deze brede aanpak zijn onder meer: een waardplantonderzoek, onderzoek naar de vestiging en verspreiding van de aaltjes, inundatie als bestrijdingsmethode, bestrijding door middel van CATT, onderzoek naar resistente rassen, een bodemkwaliteitsplan en kennisverspreiding via negen video’s. Negen feiten:

  • De schadedrempel van M. chitwoodi/ fallax ligt heel laag en dat maakt het lastig te beheersen
  • M. chitwoodi komt pleksgewijs voor en laat zich heel lastig vinden.
  • Bedrijfshygiëne en bemonstering zijn belangrijke acties voor een teler in de strijd tegen M. chitwoodi/fallax.
  • Een intensieve bemonstering geeft 95% trefkans om een beginnende besmetting te ontdekken.
  • NemaDecide helpt schade door aaltjes te voorkomen en de meest verstandige bouwplankeuzes te maken.
  • Groenbemesters kunnen een belangrijke rol spelen bij de beheersing van M. chitwoodi/fallax, maar de keuze luistert zeer nauw.
  • Inundatie is een goede manier om de grond te resetten en tal van grondproblemen aan te pakken.
  • Groenbemesters, industriegroenten en vroeg te oogsten teelten kunnen voorafgaan aan inundatie.
  • Na afloop van inundatie is het belangrijk om een aantal zaken in acht te nemen.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerders: Wageningen University & Research, HLB

Video: Aanpak Meloidogyne chitwoodi en fallax

Deelprojecten

TOTAAL €1.210.000
BO €1.210.000
LOOPTIJD
2017 - 2023