PPS | BemestingsAdviezen Akkerbouw Toekomstgericht (BAAT)

Bemesten in de akkerbouw is essentieel voor de bodem en het gewas, maar dat moet met lagere emissies naar het grondwater, het oppervlaktewater en de lucht. Regels uit onder andere de 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en het Klimaatakkoord vragen daarom. Daarnaast is er een wens om organische reststromen te hergebruiken als meststoffen en om eindige grondstoffen te beperken. De bemestingsadviezen in het Handboek Bodem en Bemesting zijn echter alleen landbouwkundig gericht. Bovendien maken deze adviezen onvoldoende gebruik van de recente kennis en van de lokale situatie van perceel en bedrijf.

Doel van deze publiek-private samenwerking (PPS) is om een set van nieuwe bemestingsadviezen voor de akkerbouw te ontwikkelen, die voorzien in de behoefte van het gewas en de bodem en die tegelijkertijd tegemoetkomen aan de maatschappelijke opgaven. Een groot aantal partners zet zich in voor deze PPS, die voortkomt uit de PPS Beter Bodembeheer.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

Financiers: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Topsector Agri & Food en Topsector Water & Maritiem

TOTAAL €1.565.000
BO €300.000
LOOPTIJD
2023 - 2026