PPS | Beter Bodembeheer

"Dankzij de langjarige proeven kunnen de kosten en baten goed geanalyseerd worden."

De bodem is de basis voor de productie van vrijwel alle land- en tuinbouwgewassen. Maar de bodemprocessen zijn complex, waardoor het lastig is er vat op te krijgen. Meer kennis is nodig om de bodem effectief te laten functioneren voor uw teelt en de omgeving.

Wereldwijd staat bodemkwaliteit sterk onder druk en daarmee de voedselzekerheid voor de samenleving en de basis van uw inkomen. Bodembeheer heeft daarnaast grote invloed op onder meer klimaat, waterbeheer en biodiversiteit.

Voor u als teler is het belangrijk om de productie(stabiliteit) op korte en lange termijn te kunnen waarborgen. Tegelijkertijd is het zaak om ongewenste emissies naar het milieu te verlagen en bodemdiensten als biodiversiteit en waterbeheer te versterken. Dankzij een integrale aanpak van chemische, fysische en biologische bodemaspecten wordt gewerkt aan de kennisvergroting van de bodem en de bodemprocessen.

Thema’s

Binnen de PPS Beter Bodembeheer worden, samen met andere plantaardige sectoren, diverse projecten uitgevoerd die betrekking hebben op de bodem. Dat gebeurt binnen tien verschillende thema’s:

  • Organische stof
  • Gezonde bodem
  • Mestkwaliteit
  • Bemesting
  • Bodem-plant-interacties
  • Grondbewerking
  • Verdichting ondergrond
  • Weerbare productiesystemen
  • Meten en advies
  • Langetermijnproeven

Kosten-baten

Wat levert het u op? Bij bodembeheer wordt vaak gesteld dat de kosten voor de baten uitgaan. Daarnaast zijn de kosten vaak wel duidelijk, maar zijn de baten veel minder zichtbaar en moeilijk vast te stellen in de praktijk. De langjarige proeven binnen deze PPS zijn daarom ontzettend waardevol.

In de projecten van Beter Bodembeheer wordt over een lange periode bijgehouden wat de kosten en opbrengsten zijn. Bovendien maken de onderzoeksresultaten een goede vergelijking mogelijk, bijvoorbeeld tussen kerende en nietkerende grondbewerking. Voor een aantal bodemmaatregelen is een kosten-batenanalyse uitgevoerd.

Uitvoerders: Wageningen University & Research, LBI, NMI, Delphy
Hoofdfinancier: Topsector Agri & Food

Websites: Beter Bodembeheer, Handboek Bodem en Bemesting

Deelprojecten

TOTAAL €6.400.000
BO €1.725.000
LOOPTIJD
2017 - 2022