icoon geeft aan dat onderzoek afgerond is

PPS | BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw

Nest_weidevogels_1014_BOAkkerbouw

De akkerbouw kan bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit. Daarvoor moeten prestaties op het gebied van biodiversiteit meetbaar zijn, zodat u als teler weet welke maatregelen u kunt nemen. De sector werkt daarom mee aan het ontwikkelen en testen van de BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw. Deze maakt de prestaties op biodiversiteit eenduidig meetbaar en helpt de inzet van de sector op biodiversiteitsherstel naar de maatschappij zichtbaar te maken. Bovendien wordt het voor banken, overheden en afnemers mogelijk om telers financieel te belonen voor de prestaties die zij leveren.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research, Louis Bolk Instituut
Hoofdfinancier: Topsector Agri & Food

Update (februari 2024)

De PPS is eind 2022 afgerond. Dit betekent dat er een integrale set van 8 KPI’s is, waarvan wetenschappelijk onderbouwd is dat zij impact hebben op biodiversiteitsherstel op en rondom akkerbouwbedrijven. Van deze KPI’s zijn definities, rekenregels en databronnen vastgesteld. De BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw is daarmee een breed gedragen instrument waarmee prestaties van telers meetbaar én beloond kunnen worden.

De vervolgstap is om daadwerkelijk te belonen vanuit de markt en maatschappij. Ketenpartijen in de akkerbouw nemen hiervoor het initiatief en gaan in de praktijk met de BMA aan de slag. Dit doen zij onder andere in de praktijkpilot ‘Duurzaam Boeren Drenthe’. Hierin wordt gewerkt aan een systeem van gestapelde beloning vanuit publieke en private partijen.

TOTAAL €600.000
BO €60.000
LOOPTIJD
2020 - 2022
Icon theme vitale teelt
Icon crops all