PPS | Biologische onderdrukking plantparasitaire aaltjes met quarantainestatus

De bodem heeft het vermogen om aaltjes te onderdrukken. Hierdoor zijn in de praktijk percelen vrijwel niet helemaal besmet. Interessant, want akkerbouwers kampen wel met oogstverliezen doordat ze weinig gereedschappen hebben om plantparasitaire aaltjes te bestrijden. Zijn er abiotische factoren of biotische componenten zoals natuurlijke vijanden die verspreiding of vermeerdering verminderen?

Binnen deze PPS onderzoeken we wat er nodig is om het ziekteonderdrukkend vermogen van de bodem te versterken en in te zetten als maatregel om aaltjes te beheersen.

Deze PPS is een vervolg op een eerder project uit het Plan van Aanpak | Meloidogyne ´vestiging en verspreiding binnen een perceel´. In dit onderzoek in 2019 en 2020 zijn de populaties Meloidogyne chitwoodi opnieuw in beeld gebracht op percelen die ook in 2012 zijn bemonsterd. Omdat er in 2012 een zeer intensieve bemonstering heeft plaatsgevonden waarbij de bemonsteringsplekken destijds met GPS zijn vastgelegd en er tevens markeringspunten zijn ingegraven, gaf dat door herhaling van deze bemonstering de unieke mogelijkheid de ontwikkeling van de besmettingen op de percelen nauwkeurig in beeld te brengen. In 2019 en 2020 zijn daarom opnieuw bemonsteringen uitgevoerd.

Dit project is onderdeel van Plan van Aanpak | Meloidogyne. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerders: HLB, Wageningen University & Research
Hoofdfinancier: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

TOTAAL €479.000
BO €36.000
LOOPTIJD
2021 - 2024