PPS | Duurzame beheersing van onkruiden

Een goede onkruidbeheersing is essentieel voor de kwaliteit en opbrengst van uw gewassen. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen staat echter onder druk. De akkerbouw zoekt naar innovatieve en duurzame methoden die onkruiden effectief bestrijden.

De uitdaging om onkruiden effectief te kunnen beheersen, ook in de toekomst, speelt niet alleen in de akkerbouw. Binnen deze PPS wordt dan ook samengewerkt met de sectoren sierteelt onder glas, bloembollenteelt en melkveehouderij. Gezamenlijk wordt gekeken naar alternatieve strategieën om onkruiden op een duurzame wijze te beheersen.

Alternatieve methodes

Er wordt niet alleen gekeken naar alternatieve laag-risico middelen voor onkruidbeheersing, maar ook naar de toepassing van onder andere niet-kerende grondbewerking, mulch en compost. Ook is er aandacht voor mechanische en fysische onkruidbestrijding. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar digitale technieken om de vitaliteit van het onkruid en de onkruiddruk te meten. Een hoge vitaliteit geeft de noodzaak weer van een extra behandeling. Tot slot worden de eerste stappen gezet richting het gebruik van extracellulair zelf-DNA, waarmee onkruid met onkruid wordt bestreden. Het blijft in deze PPS niet alleen bij het uitvoeren van onderzoek. Belangrijk onderdeel is dat beoordeeld wordt welke methodes daadwerkelijk kansrijk zijn voor toepassing in de praktijk. Op deze manier moeten innovaties sneller toepasbaar zijn op uw bedrijf.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

"Beoordeeld wordt welke methodes daadwerkelijk kansrijk zijn voor toepassing in de praktijk."

Uitvoerder: Proeftuin Zwaagdijk

TOTAAL €1.568.000
BO €240.000
LOOPTIJD
'20
'23