PPS | Integrale aanpak gewasbescherming voor de akkerbouw op zand

Suikerbieten_Zand_1091_BO Akkerbouw

De ambitie van de akkerbouw is helder: in 2030 is de sector koploper in aantoonbaar duurzame teeltmethoden. Dat vraagt om een integrale aanpak die een robuust teeltsysteem met weerbare planten centraal stelt. In deze PPS wordt gewerkt aan praktische maatregelen, specifiek voor telers op de zandgronden.

De teeltmethode voor akkerbouw op zand kan op onderdelen wezenlijk verschillen van teelten op andere grondsoorten. Daarom wordt specifiek gekeken welke concrete stappen gezet kunnen worden richting een robuust teeltsysteem op zandgronden. “Gewasbescherming in de breedste zin is onderdeel van dit systeem”, vertellen akkerbouwers Dirk Jan Beuling en Edwin Michiels, beide lid van de stuurgroep van deze PPS. “Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor nieuwe technologieën die schadelijke emissies terugdringen.”

Omslag nodig

Gewasbeschermingsmiddelen zijn van belang voor een goede oogst. De afhankelijkheid ervan en de kwetsbaarheid van het huidige systeem, maken echter dat een omslag nodig is. Dat schreef het ministerie van LNV eerder al in zijn visies en sluit aan bij het Actieplan Plantgezondheid dat BO Akkerbouw in 2018 heeft gepresenteerd. Daarin wordt onder meer gesproken over beperking van de emissies naar het milieu en nagenoeg residuvrije akkerbouwproducten in 2030. Rentabiliteit op de korte en lange termijn blijft daarbij leidend.

“Door het centraal stellen van weerbare planten en teeltsystemen, kunnen wij als telers stappen zetten richting de realisatie van deze ambitie”, stellen Beuling en Michiels. Dit vergt een integrale aanpak. Niet alleen van de gewasbescherming, maar van de bedrijfsvoering als geheel. De natuurlijke omgeving, bodem, waterbeheer en bemesting zijn immers mede bepalend voor een al dan niet gezond gewas. Gewasrotatie en keuze uit (weerbare) rassen zijn belangrijke elementen voor een duurzaam teeltsysteem.

Praktische handvatten

De daarvoor benodigde kennis voor teelten op de zandgronden wordt ontwikkeld in deze PPS. Integrated Crop Management vormt de basis. Hierin staat de samenhang van de hele bedrijfsvoering centraal. Thema’s als gewasrotatie, weerbare rassen, bodembeheer, monitoring in het seizoen en gerichte bestrijding komen in verschillende deelprojecten aan de orde. De diverse onderzoeken zijn nauw met elkaar verbonden en worden in samenhang uitgevoerd. De ontwikkelde kennis moet leiden tot praktische handvatten bij het ontwikkelen en uitbouwen van beslissingsondersteunende systemen voor u als teler.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

"Door het centraal stellen van weerbare planten en teeltsystemen, kunnen wij als telers stappen zetten richting een robuust teeltsysteem."

Uitvoerder: Wageningen University & Research (WUR)
Hoofdfinancier: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Projectpagina WUR: Integrale aanpak gewasbescherming voor de akkerbouw op zand

TOTAAL €2.776.000
BO €660.000
LOOPTIJD
2020- 2024
Icon theme vitale teelt
Icon crops all