PPS | Klimaatadaptatie open teelten

Perioden van extreme droogte of juist veel neerslag in korte tijd. Door een veranderend klimaat krijgen we er steeds vaker mee te maken. Ook verzilting vormt in sommige regio’s een toenemende bedreiging voor de akkerbouw. Onderzoek moet leiden tot praktische handvatten en innovaties, zodat u als teler de risico’s tot een minimum kan beperken.

“In de akkerbouw kan de schade door droogte, warme zomers en wateroverlast in extreme jaren fors oplopen”, vertelt Edwin Michiels, akkerbouwer en voorzitter van de begeleidingsgroep van deze PPS. “Sommige teelten kunnen daardoor onrendabel worden. Afgelopen jaren heeft extreem weer al regelmatig voor grote schade gezorgd. En door klimaatverandering worden er hogere gemiddelde temperaturen, meer hittegolven en veranderende neerslagpatronen verwacht.”

Bodemkwaliteit

Tegelijkertijd staat de bodemkwaliteit in Nederland onder druk. Zaken als ondergrondverdichting en lage organischestofgehaltes kunnen ervoor zorgen dat gewassen sneller last hebben van een vochttekort of vochtoverschot. “De bodem is dan onvoldoende in staat om water vast te houden bij droge periodes of het overschot aan water goed door te laten bij natte periodes. Daarbij is beregening niet altijd en overal een optie”, aldus Michiels.

Binnen deze PPS wordt in vier verschillende deelonderzoeken gewerkt aan maatregelen die u als teler kan nemen om de risico’s doelgericht beheersbaar te houden. Het gaat om de volgende deelprojecten:

  • Akkerbouw soilwaterproof: impact van klimaatverandering en klimaatfactoren op akkerbouwgewassen in kaart gebracht
  • Klimaatbestendige (poot)aardappelteelt in de praktijk
  • Duurzaam opheffen van ondergrondverdichting
  • Zuinig beregenen en waterkwaliteit in de teelt van zetmeelaardappelen

De deelprojecten zijn nauw met elkaar verbonden en worden in samenhang uitgevoerd.

"Door het veranderende klimaat en de schade als gevolg van extreem weer, kunnen sommige teelten onrendabel worden."

Praktische instrumenten

Met het eerste onderzoek Akkerbouw soilwaterproof wordt vooral kennis verzameld over de risico’s van de huidige productiesystemen voor extreem weer en verzilting. Daarmee wordt een belangrijke basis gelegd voor de andere drie projecten die zich achtereenvolgens richten op: een klimaatbestendige (poot)aardappelteelt in de praktijk, het duurzaam opheffen van ondergrondverdichting, en het zuinig beregenen en waterkwaliteit in de teelt van zetmeelaardappelen. Komende jaren zal dit praktische instrumenten opleveren die u als ondernemer economisch en ecologisch perspectief bieden op de korte én lange termijn.

Uitvoerders: Wageningen University & Research (WUR), SPNA, Delphy
Hoofdfinancier: Topsector Agri & Food

Projectpagina WUR: Klimaatadaptatie open teelten

TOTAAL €1.219.000
BO €768.000
LOOPTIJD
2020 - 2023