icoon geeft aan dat onderzoek afgerond is

PPS | Optimalisering grondgebruik akkerbouw en melkveehouderij

Grond_1076_BOAkkerbouw

Veel akkerbouwers en melkveehouders ruilen grond uit om de vruchtwisseling te bevorderen. In de praktijk blijkt het grondgebruik daarbij niet altijd optimaal met het risico op een dalende koolstofopslag in de bodem, stikstofverliezen en een verminderde bodemgezondheid. Hoe kan in situaties van grondruil de vruchtwisseling geoptimaliseerd worden voor zowel de akkerbouwer als melkveehouder? Voor een aantal landbouwregio’s waar akkerbouw en melkveehouderij op grote schaal naast elkaar voorkomen, zullen grondgebruiksvarianten worden gedefinieerd. Deze worden beoordeeld op de aspecten economie, organischestofvoorziening, stikstofbenutting, biodiversiteit, broeikasgasemissies en bodemgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research
Hoofdfinancier: Topsector Agri & Food

TOTAAL €120.000
BO €30.000
LOOPTIJD
2019- 2020
Icon theme bodem
Icon crops all