PPS | Slimme verdienmodellen in de akkerbouw

Aardappelen akker avondlicht 1054 BO Akkerbouw

Verdienvermogen onder druk

Het huidige verdienvermogen van akkerbouwers staat onder druk. Hierdoor is er weinig financiële ruimte om uitdagingen rondom duurzaamheid aan te pakken. Ondertussen worden de productievoorwaarden op het gebied van klimaat, biodiversiteit en bodem steeds strenger. Die kunnen leiden tot opbrengstdervingen, kostenverhogingen en investeringen waarvan onduidelijk is of ze terug te verdienen zijn.

Extra waarde creëren

Dit project werkt aan slimme toekomstbestendige verdienmodellen om zo het verdienvermogen van akkerbouwers te versterken. De bedoeling is om extra waarden te creëren met ecosysteemdiensten. Te denken valt aan biodiversiteitsherstel, koolstofvastlegging, duurzaam bodembeheer en de teelt van eiwitgewassen. Ook hogere productprijzen zijn onderdeel van de ketenbrede aanpak. Het project legt een link met andere onderzoeken die zich op het verdienvermogen van akkerbouwers richten, zoals de PPS BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw.

Uitvoerder: Wageningen University & Research
Hoofdfinancier: Topsector Agri & Food

TOTAAL €1.300.000
BO €40.000
LOOPTIJD
2022 - 2025
Icon theme verdienmodel
Icon crops all