PPS | Slimme verdienmodellen in de akkerbouw

Het huidige verdienvermogen van akkerbouwers staat onder druk. Hierdoor is er weinig financiële ruimte om uitdagingen rondom duurzaamheid aan te pakken. Ondertussen worden de productievoorwaarden op het gebied van klimaat, biodiversiteit en bodem steeds strenger. Die kunnen leiden tot opbrengstdervingen, kostenverhogingen en investeringen waarvan onduidelijk is of ze terug te verdienen zijn. Dit project werkt aan slimme toekomstbestendige verdienmodellen om zo het verdienvermogen van akkerbouwers te versterken. De bedoeling is om extra waarden te creëren met ecosysteemdiensten. Te denken valt aan biodiversiteitsherstel, koolstofvastlegging, duurzaam bodembeheer en de teelt van eiwitgewassen. Ook hogere productprijzen zijn onderdeel van de ketenbrede aanpak.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

TOTAAL €1.300.000
BO €40.000
LOOPTIJD
'22
'26