icoon geeft aan dat onderzoek afgerond is

Project | Effect verlaagde fosfaataanvoer op het organischestofgehalte

Ecoploeg_1106_BOAkkerbouw

De nieuwe fosfaatindicator in het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn zorgt voor een verlaging van de fosfaatgebruiksruimte op veel akkerbouwbedrijven op kleigrond. Dit betekent dat er minder fosfaat gebruikt mag worden op kleigrond, soms wel tot 20%. Dit terwijl het risico op fosfaatemissies op kleigronden als gering wordt beschouwd.

In dit onderzoek wordt het effect van de verlaagde fosfaatgebruiksruimte op de organischestofbalans, de balansen van stikstof, fosfaat en kali en het organischestofgehalte in kleigrond in beeld gebracht.

Dit project is onderdeel van de PPS | Beter Bodembeheer. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research, NMI

TOTAAL €39.072
BO €39.072
LOOPTIJD
2021 - 2022
Icon theme bodem
Icon crops all