Project | Organischestofbeheer

Organische stof speelt een centrale rol in de bodemvruchtbaarheid. Het heeft onder meer invloed op de structuur en weerbaarheid van de bodem. Het organischestofgehalte in de Nederlandse akkerbouwgronden staat echter onder druk. Krappe gebruiksnormen nopen, zeker op de lichte gronden, tot een hoge stikstofbenutting. Terwijl de mogelijkheden voor aanvoer van dierlijke mest en producten uit organische reststromen beperkt zijn. Dit vraagt om meer inzicht in hoe organische inputs de stikstofkringloop beïnvloeden en welke invloed ze hebben op de bodem. Daarnaast wordt in dit project gewerkt aan het beschikbaar maken van restproducten, specifiek voor de akkerbouw.

Dit project is onderdeel van de PPS | Beter Bodembeheer. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research, NMI

TOTAAL €360.000
BO €360.000
LOOPTIJD
2019 - 2020