Project | Waarde meststoffen voor huidige en toekomstige akkerbouw

Duurzaam bodembeheer en een optimaal gebruik van meststoffen is voor de akkerbouw van groot belang. In de eerste plaats om de bodem te voorzien van organische stof en gewassen van de benodigde nutriënten. In toenemende mate spelen echter ook het klimaateffect, de nutriëntenbenutting, het tegengaan van ammoniakemissie en biodiversiteit een rol.

Het is een uitdaging om die uiteenlopende doelen te combineren, omdat die doelen tegenstrijdig kunnen zijn. Dit project beschrijft de verwachte ontwikkelingen in het aanbod van meststoffen en de waarden van uiteenlopende meststoftypen voor de akkerbouw.

Uitvoerder: NMI

TOTAAL €25.000
BO €25.000
LOOPTIJD
2021 - 2022