Cool Farm Tool

De Cool Farm Tool is een wereldwijd gebruikte rekentool om de CO2-voetafdruk van telers te berekenen en te begrijpen. Met dit inzicht kunt u als teler zelf bepalen hoe u uw footprint kunt reduceren.

Om te voorkomen dat u uw gegevens dubbel moet invoeren, is een koppeling ontwikkeld tussen de Cool Farm Tool en bestaande systemen voor teeltregistratie. Een tussenplatform (hub) wisselt relevante data onderling op een veilige manier uit, waarbij u als teler eigenaar blijft van uw data. Zo wordt de Cool Farm Tool een bruikbaar instrument om de CO2-voetafdruk van akkerbouwers inzichtelijk te maken.

Acht indicatoren

Om uw CO2-voetafdruk te berekenen gebruikt de Cool Farm Tool onder andere de volgende indicatoren:

 • Meststoffen productie
 • Meststoffen grond
 • Energie van bewerkingen
 • Beregening
 • Management
 • Pesticiden
 • Gewasresten
 • Zaad

Verbeter uw score

Als akkerbouwer kunt u verschillende maatregelen nemen om uw CO2-voetafdruk te reduceren. Maatregelen die helpen uw score in de Cool Farm Tool te verbeteren. Hieronder een aantal links naar webpagina’s met praktische informatie en tips voor verbetermaatregelen:

 • In de PPS Beter Bodembeheer wordt kennis opgedaan over bodemkwaliteit en de manier waarop deze verbeterd kan worden. Het doel is om de bodem effectief te laten functioneren voor de teelt en de omgeving. Rondom tien thema’s wordt onderzoek gedaan en worden projecten uitgevoerd. Een deel daarvan houdt nauw verband met koolstofvastlegging. In deze publicatie vindt u veel links naar kennis die hierover is opgedaan.
 • Binnen het project Slim Landgebruik zijn maatregelen onderzocht die bijdragen aan koolstofvastlegging in de bodem. De maatregelen u als akkerbouwer kunt nemen, treft u hier.
 • In het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wordt ervaring opgedaan met maatregelen rondom bemesting, bodem en bedrijfsmanagement.
 • In het project Carbon Farming wordt gewerkt aan het verbeteren van de bodem. Dit gebeurt onder andere met technieken voor koolstofvastlegging. Meer informatie is hier te vinden.

Zelf aan de slag?

Wilt u zelf aan de slag met het berekenen van uw CO2-voetafdruk? En wilt u voorkomen dat u gegevens dubbel moet invoeren? Dan biedt de hub, die gegevens uitwisselt tussen de Cool Farm Tool en uw teeltregistratiesysteem, uitkomst. Raadpleeg deze handleiding of neem voor meer informatie contact op met BO Akkerbouw.