16-05-2019

Kennisdoorstroom struikelblok bij verduurzamen teelt

Duurzame teeltmethoden vereisen kennis en de juiste bouwstenen om de teelt tot rendabele oogst te brengen. Er is al veel kennis; voor ontbrekende kennis lopen onderzoeksprojecten of zijn ze in ontwikkeling. Juist op de doorstroom en toepassing van beschikbare kennis zit een voornaam struikelblok bij het duurzamer maken van teeltmethoden, constateert de stuurgroep Actieplan Plantgezondheid van BO Akkerbouw. In 2019 is de kennisdoorstroom een voornaam actiepunt.

Gewasbescherming 1093lr BO Akkerbouw

Een vitale bodem, weerbare rassen, een evenwichtig pakket gewasbeschermingsmiddelen (van chemische en biologische oorsprong) en biodiversiteit. Deze middelen vormen bouwstenen voor duurzamere teeltmethoden. Ze komen aan bod bij het symposium dat BO Akkerbouw samen met Wageningen University & Research (en medefinanciering van het ministerie van LNV) op 17 juni a.s. organiseert in Lelystad. Ook ‘kennis’ passeert volop de revue; van voornoemde bouwstenen, van teeltmethoden, van ziekten en plagen, de omgeving en van de markt.

Wringt
“Het wringt op de kennisdoorstroom”, constateert de stuurgroep op basis van een inventarisatie, een analyse en een enquête die BO Akkerbouw begin dit jaar liet uitvoeren. Die doorstroom stokt deels omdat wetenschap en praktijk onvoldoende met elkaar zijn verbonden, concludeerde Aeres Hogeschool in hun ‘quick scan’ over bodemgezondheid, beslissingsondersteunende systemen (BOS’en) en biostimulanten.

Uit een enquête die AgriDirect voor BO Akkerbouw uitvoerde, blijkt dat de akkerbouwer volop kennis ‘inkoopt’. 34% van de respondenten gaf aan een BOS toe te passen. Met bijna 40% zijn systemen gericht op Phytophtora in aardappel de meest gebruikte. Op de vraag wie de belangrijkste partner is om de teelt met plantgezondheid op een rendabele manier meer duurzaam te maken, noemt 57% de onafhankelijke teeltadviseur. Bij 28% was het antwoord de adviseur van de fabrikant of leverancier van de middelen (chemische en/of biologische). “We gaan dit jaar na hoe we als BO Akkerbouw met haar leden en kennispartners die kennisdoorstroom vlot kunnen trekken”, zegt Dirk de Lugt, voorzitter van de stuurgroep.

Kennishiaten
Tegelijkertijd gaat BO Akkerbouw aan de slag met voorname kennishiaten, die uit een analyse van adviesbureau Aleid Dik naar voren kwamen. Het betreft onder meer kennis van ziekten en plagen, hun levenscycli en schaderelaties met gewassen. Ook de werkzaamheid van groene middelen en de inpassing van ‘groene middelen’ in onder meer teeltsystemen in BOS’en leidt tot onderzoeksvragen. Bij BOS’en kwamen ook lacunes naar voren. Voor sommige specifieke ziekte / plaag-gewascombinaties zijn ze niet beschikbaar (bijvoorbeeld Sclerotinia in aardappel), ze houden niet altijd afdoende rekening met schadedrempels en ze zijn meestal te weinig integraal toepasbaar over het hele bouwplan of de gewasrotaties.

Actieplan
Met het actieplan Plantgezondheid bundelen akkerbouworganisaties hun krachten en inspanningen bij BO Akkerbouw. Ambitie: in 2030 koploper zijn in duurzame teeltmethoden. Meer informatie over het actieplan, de vier speerpunten en de status van de diverse acties zijn te vinden in het dossier op de website van BO Akkerbouw.