18-06-2019

Ontwikkeling biodiversiteitsmonitor akkerbouw van start

Om akkerbouwers beter te kunnen belonen en waarderen voor de prestaties die zij leveren voor biodiversiteit is het van belang een betrouwbaar en integraal meetinstrument te hebben. De BO Akkerbouw, Rabobank, Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) en provincie Groningen ontwikkelen daartoe de biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw. Advies- en communicatiebureau Schuttelaar & Partners is aangesteld voor de projectcoördinatie en daarmee is de ontwikkeling officieel van start gegaan. Via de te ontwikkelen biodiversiteitsmonitor kunnen akkerbouwers inzicht krijgen in de bijdrage die zij leveren aan biodiversiteit en hoe ze hun prestaties daarop kunnen verbeteren.

Groenbemester_Tagetes_1085_BOAkkerbouw

Deelnemende partijen willen een biodiversiteitsmonitor akkerbouw ontwikkelen die inspirerend, uniform, werkbaar en algemeen geaccepteerd is. Harry Kager en Léon Jansen van het advies- en communicatiebureau Schuttelaar & Partners nemen de projectcoördinatie op zich voor de ontwikkeling van de monitor. Zij zijn verantwoordelijk voor de communicatie, de samenwerking met wetenschappers en het opzetten van regionale pilots om de biodiversiteitsmonitor akkerbouw te toetsen.

Kager en Jansen hebben veel ervaring met complexe multi-stakeholder processen in de land- en tuinbouw.

De biodiversiteit in Nederland staat sterk onder druk. De landbouw en andere terreinbeheerders staan daarbij voor de opgave de biodiversiteit, het milieu, het klimaat en de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren. Met de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw wordt een methode ontwikkeld om de impact van de akkerbouwer op de biodiversiteit meetbaar te maken. Hiermee kunnen boeren vanuit de keten beloond worden voor hun prestaties voor biodiversiteit, en creëren we een tool die gebruikt kan worden voor nieuwe verdienmodellen voor een ‘biodiverse bedrijfsvoering’. Dit is goed voor de biodiversiteit, het versterkt de
maatschappelijke waardering van de akkerbouw en biedt akkerbouwers economisch perspectief.

De biodiversiteitsmonitor meet door middel van een set van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) de invloed van de bedrijfsvoering op de biodiversiteit op het bedrijf en in de omgeving. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een integrale set van KPIs op het gebied van grondgebruik, bodem, klimaat en milieu, die direct van invloed zijn op de biodiversiteit. De afgelopen jaren is al onderzoek uitgevoerd naar mogelijke KPI’s voor biodiversiteit in de akkerbouw of in de melkveehouderij. Door het verzamelen en analyseren van individuele bedrijfsgegevens in de monitor, kan de inzet van akkerbouwers voor milieu, klimaat, natuur en landschap op een uniforme en integrale manier gemonitord worden.

De ontwikkeling van de monitor is onderdeel van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
De monitor kan op termijn ook worden ingezet voor specifieke beloningen en waardering van de prestaties, bijvoorbeeld in de vorm van een rentekorting voor leningen bij een bank.