05-06-2019

Overheidsbeleid doet afbreuk aan koers naar duurzamere teeltmethoden

Het overheidsbeleid doet momenteel afbreuk aan de koers van de akkerbouwsector met het actieplan Plantgezondheid. Er is beleid nodig dat betrouwbaar en consistent is, en vertrouwen en steun geeft aan inspanningen van akkerbouwers in hun streven de teelt te verduurzamen.

Land_lucht_1046 BO Akkerbouw

Dit schrijft BO Akkerbouw aan de Vaste Kamercommissie van LNV als haar inbreng voor het Algemeen Overleg Gewasbeschermingsmiddelen.

De Kamerleden debatteren donderdag 6 juni met LNV-minister Schouten. BO Akkerbouw houdt hen voor dat een omslag in beleid nodig is om eigen initiatieven van de akkerbouw beter te faciliteren. Goed faciliterend beleid omvat geen ad hoc, niet-wetenschappelijk onderbouwde verboden op chemische middelen, een versnelling in toelating van middelen op basis van natuurlijke, biologische of laag-risicostoffen en een adequate etikettering van middelen van natuurlijke oorsprong. Verder bepleit BO heldere wet- en regelgeving voor zorgvuldige toepassing van biostimulanten, meer ruimte en maatwerk in mestwetgeving, om het groeiende tekort aan effectieve organische stof aan te vullen, voldoende publiek budget voor onderzoek naar weerbare teeltsystemen, extra stimulansen voor het bevorderen van biodiversiteit bij akkerbouwers via een adequate vergoeding en een passend wettelijk kader voor nieuwe veredelingstechnieken en producten die hiermee gemaakt worden.

Oog voor maatschappelijke belangen

De organisatie wijst Kamerleden op het eigen actieplan van de akkerbouw, waar de LNV-Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 goed op aansluit. “De benodigde paradigmashift waar de LNV-visie over rept voor de teelt, gaat niet slagen zonder ‘omslag’ in beleid”, stelt BO Akkerbouw, die aangeeft dat de akkerbouw oog heeft voor maatschappelijke belangen als milieu en zorgen van omwonenden bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. “We begrijpen de emoties die met regelmaat oplaaien rond deze thema’s. Ze vormen drijfveren om als sector voortvarend verder te gaan op de ingeslagen koers met het actieplan. Zoals effecten van de verandering van het klimaat op de teeltpraktijk ook een motief zijn, net als de noodzaak om de vitaliteit van bodems te verbeteren.” Volgens BO Akkerbouw stimuleert en ondersteunt zij met haar leden en diverse partners akkerbouwers om vertrouwen te hebben in en te investeren in duurzamere teeltmethoden. Ad hoc en irrationeel beleid ondermijnt echter dit langjarige proces en leidt eerder tot stappen terug dan vooruitgang.