19-09-2019

Slimme driftreductie dringende noodzaak

Het is dringend noodzakelijk om drift verdergaand te reduceren bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. “Het is om meerdere redenen goed dat akkerbouwers samen met fabrikanten van toedieningstechnieken zoeken naar slimme oplossingen”, zei voorzitter Dirk de Lugt van Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw bij de Landelijke demodag driftreducerende technieken.

De slimme oplossingen zijn nodig om te voldoen aan de huidige wettelijke regels en om verdergaande aanscherping te voorkomen. De akkerbouw geeft in haar eigen actieplan Plantgezondheid aan emissies naar de omgeving te willen reduceren. Die doelstelling moet voorkomen dat normoverschrijdingen in oppervlaktewater aanleiding zijn voor het intrekken van toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen. Voorname drijfveren vormen ook de zorg van mogelijke gevolgen van blootstelling aan middelen op de gezondheid van omwonenden, waartoe akkerbouwers en hun gezinnen zelf behoren, en de zorg over de impact op het milieu. Slimme oplossingen kunnen er verder toe bijdragen dat bij vergaande driftreductie de werkzaamheid van middelen verloren gaat.

Beschikbare technieken
Tijdens de Demodag konden akkerbouwers alle beschikbare technieken beoordelen op het resultaat in de praktijk. Delphy organiseerde de dag, in samenwerking met Fedecom. De met circa 300 bezoekers zeer goed bezochte demonstratie maakt deel uit van een driejarig project. Dit omvat ook praktijkonderzoek naar de effectiviteit van de bespuitingen bij verschillende driftarme technieken. Er is een bedrag mee gemoeid van 180.000 euro, te financieren uit de verplichte afdracht van akkerbouwers aan het onderzoeksprogramma van BO Akkerbouw. Uit een digipanel onder akkerbouwers kwam ‘spuittechniek, driftreductie en uitvloeiers’ als voornaamste wens voor onderzoek naar voren.

#ActieplanAkkerbouw
Met het #ActieplanAkkerbouw ambiëren BO Akkerbouw en haar leden dat de sector koploper is in aantoonbare duurzame teeltmethoden die afnemers erkennen en maatschappelijke waardering krijgen. Bij een symposium in juni presenteerde BO Akkerbouw de voortgang in de activiteiten en resultaten. Daarbij werd als kritisch punt benoemd dat de werkzaamheid van diverse middelen in combinatie met drift reducerende maatregelen anders kan uitvallen door onder meer suboptimale druppelgrootte. Bij de landelijke demonstratie kwam dit knelpunt ook aan het licht. Naast drift hebben overigens emissies vanaf het erf en percelen eveneens de aandacht in het actieplan.