27-11-2021

Gewijzigde 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn komt tegemoet aan zorgen sector

Minister Schouten heeft de Tweede Kamer op 26 november geïnformeerd over het gewijzigde 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP). BO Akkerbouw en haar leden hebben zich er de afgelopen maanden voor ingezet dat het 7e AP dusdanig wordt aangepast dat het beter aansluit bij de agrarische praktijk. De minister heeft de zorgen van de sector serieus genomen en we zien veel van onze inbreng terug in het gewijzigde 7e AP. We zijn positief over de optie voor een maatwerkaanpak waar boeren zelf voor kunnen kiezen. Ook is het voor de akkerbouw belangrijk dat de harde deadline van 1 oktober voor het inzaaien van vanggewassen – en daarmee voor het oogsten van onze gewassen – is geschrapt.

Directeur André Hoogendijk: “Het gewijzigde 7e AP is nog steeds een pakket met voor akkerbouwers pijnlijke maatregelen. We staan echter als sector ook aan de lat om te zorgen voor goede waterkwaliteit. Het gewijzigde 7e AP is een evenwichtiger pakket aan maatregelen dat meer recht doet aan het ondernemerschap van onze akkerbouwers en aan de praktische realiteit van het verwerken van akkerbouwgewassen. Het traject van het 7e AP eindigt hier nog niet. Belangrijke details moeten in de komende weken en maanden nog worden uitgewerkt. Ook daar zitten we als sector bovenop.”

BO Akkerbouw heeft zich in een breed consortium van landbouwpartijen ingezet voor een maatwerkaanpak, waarbij ondernemers de keuze krijgen voor meer vrijheid om zelf te sturen op vermindering van het stikstofbodemoverschot en daarmee de nitraatuitspoeling. Deze aanpak wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Daarnaast heeft BO Akkerbouw bij het ministerie van LNV aangegeven dat de uiterste inzaaidatum van vanggewassen per 1 oktober niet werkbaar is en ook niet in het belang is van de waterkwaliteit. De hoofdgewassen nemen in het najaar immers zelf ook nog stikstof op.

Er komt een lijst met ‘wintergewassen’ waarvoor de datum van 1 oktober niet geldt. Voor andere gewassen komt er een korting op de gebruiksnorm indien er later dan 1 oktober wordt ingezaaid. De minister van LNV vraagt hiervoor advies aan de Commissie Deskundigen Meststoffenwet. BO Akkerbouw en haar leden zullen relevant onderzoek aanleveren bij de Commissie Deskundigen Meststoffenwet waar het gaat om de stikstofopname van akkerbouwgewassen in het najaar. Daarnaast zullen we er ons in gesprek met het ministerie van LNV voor inzetten dat de lijst ‘wintergewassen’ uitvoerbaar en handhaafbaar wordt.