29-04-2021

Onderzoeksprogramma akkerbouw verlengd tot en met 2027

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op verzoek van BO Akkerbouw het Programma Onderzoek en Innovatie en de bijbehorende regelingen voor akkerbouwers opnieuw verbindend verklaard. Dat betekent dat alle telers van granen, suikerbieten en aardappelen mee blijven betalen aan een breed onderzoeksprogramma voor de Nederlandse akkerbouw. Het lopende programma wordt verlengd tot en met 2027.

BO Akkerbouw voert het Programma Onderzoek en Innovatie uit op verzoek van haar leden LTO Nederland, Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). De verbindendverklaring betekent dat alle akkerbouwers, ongeacht of ze lid zijn van deze organisaties, meebetalen aan het onderzoek. De Nederlandse akkerbouw organiseert haar onderzoek collectief met inbreng van alle akkerbouwers. De resultaten worden openbaar gedeeld.

Directeur André Hoogendijk: “We voeren het onderzoeksprogramma uit voor en met akkerbouwers. De resultaten komen voor alle akkerbouwers beschikbaar. Door de verbindendverklaring worden de kosten eerlijk verdeeld. In de afgelopen periode is het ons gelukt om voor elke ingelegde euro voor vier euro aan onderzoek te laten uitvoeren. Ook in de komende periode gaan we eraan werken om zoveel mogelijk resultaat te halen uit elke euro die akkerbouwers inleggen.”

In het onderzoeksprogramma lopen inmiddels meer dan 60 onderzoeken met een totale waarde van bijna 50 miljoen euro. Belangrijke onderzoeken die voor de sector worden uitgevoerd zijn onder meer Beter Bodembeheer, Akkerbouw op Zand en Klimaatadaptatie Open Teelten. Ook neemt de sector het voortouw om oplossingen te zoeken voor belangrijke problemen op het gebied van gewasbescherming, zoals bij het onderzoek naar alternatieven voor loofdoding en naar groene middelen voor onkruidbestrijding.

Registratie en financiering
De deelname van alle akkerbouwers is vastgelegd in twee regelingen. Op basis van de regeling Verplichte registratie en gegevensverstrekking registreren telers jaarlijks hun areaal granen, suikerbieten en aardappelen bij BO Akkerbouw. Meer dan 13.000 ondernemers hebben dit geregeld door een machtiging aan BO Akkerbouw te verstrekken voor hun areaalgegevens die zij bij RVO.nl hebben geregistreerd in de Gecombineerde opgave.

Op basis van de regeling Verplichte financiële bijdragen betalen telers de bijdrage die volgt uit hun areaalgegevens. BO Akkerbouw geeft een korting van 50 euro aan telers die een machtiging hebben verstrekt voor hun teeltgegevens bij RVO.nl.

De bijdragen voor de gewassen zijn vanaf 2021 als volgt:

granen (tarwe, gerst, haver en rogge)

€ 4,50 per hectare
zetmeelaardappelen€ 9,00 per hectare
suikerbieten
€ 9,00 per hectare
consumptieaardappelen
€ 13,50 per hectare
pootaardappelen
€ 16,00 per hectare