26-07-2021

Met de Bodemadvieskalender aan de slag voor betere bodem

Vrijwel alle akkerbouwers laten hun bodem bemonsteren. Analyses zijn vooral gericht op (beschikbaarheid van) meststoffen, op pH en op organische stof. De vervolgactie beperkt zich met name tot aanpassing van de bemesting, blijkt uit een enquête van AgriDirect in opdracht van BO Akkerbouw. Met de Bodemadvieskalender willen BO Akkerbouw, haar 12 leden en de WUR akkerbouwers ondersteunen om meer maatregelen te nemen voor een beter bodembeheer.

Bodem_1064_BO Akkerbouw

De Bodemadvieskalender geeft algemene adviezen en links naar (achtergrond)informatie. Akkerbouwers kunnen er direct mee aan de slag, zich er verder in verdiepen of er het gesprek met hun (bodem)adviseur over aangaan. De adviezen variëren van het opstellen van een bemestingsplan, verbeteren van de bodemstructuur, toepassen van groenbemesters en controleren van de drainage.

Kennis
De bodem vormt de basis van een duurzame teelt. Tegelijkertijd ontbreekt het aan kennis over veel bodemeigenschappen, welke waardes ‘goed’ zijn en wat geschikte verbetermaatregelen zijn. Met de PPS Beter Bodembeheer is al veel kennis vergaard. Dit krijgt de komende jaren een vervolg en vertaling in maatwerkadvies voor akkerbouwers.

Plant- en bodemgezondheidsdag
Akkerbouwers die zich willen laten informeren over de nieuwste inzichten in het onderzoek naar een gezonde bodem en teelt, zijn op 16 september welkom bij Proefboerderij Vredepeel. BO Akkerbouw organiseert dan samen met PPS Integrale aanpak voor de akkerbouw op zand en PPS Beter Bodembeheer de Plant- en bodemgezondheidsdag. Deelname is gratis.

Bodemmaatlat
Kennis verbeteren, verspreiden en toepassen in de akkerbouwpraktijk maakt deel uit van het Actieplan Plantgezondheid. In 2022 is introductie van een laagdrempelige, praktische Maatlat Bodemkwaliteit voorzien. De maatlat ondersteunt akkerbouwers bij het meten, registreren en beoordelen van bodemeigenschappen. Dat leidt weer tot mogelijke verbetermaatregelen. De maatlat krijgt aansluiting bij de kennis uit de PPS Beter Bodembeheer, de Bodemindicatoren voor Landbouwgronden en gangbare bedrijfsmanagementsystemen.