12-07-2021

Veel initiatieven maar ook obstakels voor Actieplan Plantgezondheid

De akkerbouw neemt met het Actieplan Plantgezondheid volop initiatieven voor duurzamere teeltmethoden. Tegelijkertijd zijn er obstakels voor het realiseren van de ambitie en doelen voor 2030. Er is nog te weinig zicht op een goed verdienvermogen voor akkerbouwers en het gaat te traag met noodzakelijke beleidsaanpassingen. Dit beeld komt naar voren uit de brochure met de tussenstand van het Actieplan Plantgezondheid.

Gewasbescherming_1040 BO Akkerbouw

Met de publicatie geven BO Akkerbouw en haar 12 leden inzicht in de voortgang met het Actieplan, dat in september 2018 is gepresenteerd. Sindsdien zijn kennisvragen in beeld gebracht, zijn miljoenen euro’s geïnvesteerd in nieuw onderzoek en is fors geïnvesteerd in kennisverspreiding. Dit gebeurt met een waaier aan instrumenten: van advies op maat voor akkerbouwers via adviseurs van BO-leden; ‘kennisproducten’ als online tools, handboeken en gidsen; via praktijkdemonstraties en -pilots; en via nieuwe initiatieven als het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw en de online ‘kennismarktplaats’ Crkls voor akkerbouwers.

Partners
BO Akkerbouw en haar leden werken daarbij samen met diverse partners. Bij de presentatie van het Actieplan riep Dirk de Lugt, voorzitter van de stuurgroep van het Actieplan, ketenpartners, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties op samen aan de slag te gaan met de uitwerking van het Actieplan. Omdat zij ook deelgenoot zijn van de opgave waarvoor akkerbouwers staan. De Lugt: “Die oproep staat nog en wordt urgenter. De sector redt de benodigde transitie niet alleen. Een beter verdienvermogen is de grootste hobbel om te nemen. Daarnaast is écht een versnelling van beleidsaanpassingen nodig.”


Verdienvermogen
Het Actieplan richt zich ook op positieve economische prikkels, die het aantrekkelijker maken om te investeren in maatregelen die bijdragen aan bodemkwaliteit en biodiversiteitsherstel. Dit gaat echter moeizaam. Akkerbouwers zien graag hogere prijzen voor akkerbouwproducten bij huidige afnemers. In een internationale afzetmarkt lijken de mogelijkheden hiervoor tot nu toe beperkt. Er zijn extra inspanningen nodig, om onder meer in specifieke marktsegmenten een meerprijs te verkrijgen. En waar extra investeringen door akkerbouwers maatschappelijk gewenst zijn, bijvoorbeeld voor biodiversiteitsprestaties, moet de maatschappij dit belonen.

Faciliterend beleid
Bij de start met het Actieplan gaf de akkerbouw aan samen te willen werken met de overheid om de ambities te realiseren. Faciliterend overheidsbeleid is van groot belang om innovaties te versnellen. Het kan gaan om de versnelling van de toelating van (groene) middelen, heldere wet- en regelgeving voor zorgvuldige toepassing van biostimulanten en een passend wettelijk kader voor vernieuwde veredelingstechnieken. Die thema’s komen wel als aandachtspunt terug bij (aangekondigd) overheidsbeleid, maar er is nog geen concreet perspectief op oplossingen.