28-09-2021

'Gezonde bodem moet de basis zijn van het beleid'

Dirk de Lugt, voorzitter van BO Akkerbouw en voorzitter van de Raad van Beheer van Cosun ziet volop kansen voor de akkerbouw. “Maar het voorstel voor het 7e Actieprogramma doet akkerbouwers echt tekort. Dat draait de klok terug. De gezonde bodem moet voorop staan in het beleid.”

U vervult veel bestuursfuncties, maar bent ook akkerbouwer. Hoe ziet het bedrijf eruit?

“Ons familiebedrijf op Texel bestaat uit bijna 270 hectare. Mijn zoon Bart en neef Matthijs runnen het bedrijf samen met mijn broer Cor. Zo kreeg ik in 2014 ruimte om bestuurlijk actief te worden. Pootaardappelen en suikerbieten zijn onze belangrijkste gewassen. Daarnaast telen wij maïs en zomergerst en houden we kalveren. Bodemvruchtbaarheid is leidend. Jaren terug zijn we daartoe overgestapt op een extensiever bouwplan met meer rustgewassen. Bovendien zijn we gestopt met ploegen. Dat heeft het bodemleven goed gedaan.”

Hoe kijkt u aan tegen het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn?

“Het voorstel draait de klok terug. Kalenderlandbouw draagt niet bij aan duurzaam bodembeheer of kringlooplandbouw. Het doet geen recht aan de kennis en kunde in de sector. In het Commissiedebat over het mestbeleid zijn onze kritiekpunten goed naar voren gekomen. De komende tijd gaan wij vanuit de praktijk vernieuwende ideeën inbrengen bij de politiek. Samen met alle ketenpartijen die in BO Akkerbouw zijn verenigd. Ideeën die de sector perspectief bieden.”

Welke kansen ziet u voor de akkerbouw van morgen?

“De samenleving vraagt steeds meer om plantaardige producten. Als akkerbouw kunnen we nog beter inspelen op die trend. Wij zorgen niet enkel voor plantaardige voeding, maar leveren ook biobased ingrediënten voor bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen en verzorgingsproducten.

Planten zijn de kern van de oplossing. Zij leggen CO2 vast en verminderen de CO2-uitstoot. Wij moeten de relevantie van onze plantaardige sector laten zien, zoals we nu doen in de campagne Ruimte voor de Nieuwe Akker. Voorwaarde voor de toekomst van de sector is overigens wel dat de verdiensten hoog genoeg zijn. Dat helpt ook vernieuwingen door te zetten.”

"Planten zijn de kern van de oplossing"

Waar zit die vernieuwing in?

“Onder meer in precisielandbouw, precisiebemesting en duurzaam bodembeheer. Al zeventig procent van de akkerbouwers voldoet aan doelen op gebied van milieu en klimaat. In sommige gebieden worden die nog niet gehaald. Daarom zetten wij er als BO Akkerbouw op in om kennis te delen én te ontsluiten. Zo kunnen we vernieuwing versnellen.”

Hoe kunnen we kennis beter delen en ontsluiten?

“In ons programma Onderzoek en Innovatie bouwen we kennis op, bijvoorbeeld met het project Beter Bodembeheer. We zetten erop in die ontsluiting van die kennis nog beter te organiseren. Bijvoorbeeld in het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw, waarin BO Akkerbouw een actieve rol vervult. Akkerbouwers leren namelijk het meeste van elkaar. Delen van kennis is ook de basis van de Emissiereductiesprint, die we recent in het kader van Actieplan Plantgezondheid hebben gelanceerd. Ik roep akkerbouwers op om niet bescheiden te zijn. Deel goede ideeën en voorbeelden om emissie te verlagen.”

Van beleid en kennis terug naar de basis: het product. Hoe eet u uw aardappelen het liefst?

“Gewoon gekookt, met lekkere jus. Dat staat bijna dagelijks op het menu.”