11-01-2022

Betere samenwerking en meer daadkracht nodig om verder te verduurzamen

Er is betere samenwerking tussen de overheid en de akkerbouwsector nodig om verder te kunnen verduurzamen met plantgezondheid. Ook is bij overheden meer daadkracht vereist om nieuwe veredelingsmethoden en snellere toelating van laagrisicomiddelen mogelijk te maken. Dit bepleit BO Akkerbouw op 12 januari bij het rondetafelgesprek “Gezonde gewassen en gezonde bodem” van de Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De akkerbouw is een belangrijke sector als het gaat om duurzaam bodembeheer, biodiversiteit en gewasbescherming. André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw: “Het beschermen van onze gewassen is belangrijk. Het verzekert voldoende plantaardig voedsel en plantaardige producten voor de biobased economy die zo duurzaam mogelijk zijn geproduceerd. Met meer dan 500.000 hectare en tweederde van het totaalgebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw heeft de akkerbouw een grote verantwoordelijkheid.”

De kracht van de keten

Sinds 2018 werkt BO Akkerbouw samen met haar leden en met individuele veredelaars, telers, handelaren en verwerkers aan het Actieplan Plantgezondheid. De ambitie van de Nederlandse akkerbouw is om in 2030 koploper te zijn in duurzame teeltmethoden. De keten neemt daartoe doorlopend initiatieven, bijvoorbeeld door groene middelen te gebruiken in de aardappelbewaring, door advisering op basis van waarschuwingssystemen met sensoren in suikerbieten, door veredeling van robuuste zetmeelaardappelrassen en door het aanscherpen van teeltvoorschriften voor de preventie van ziekten en plagen.

Betere samenwerking overheid en keten

Omdat de akkerbouwketen een belangrijke rol speelt in verduurzaming, pleit BO Akkerbouw voor een betere samenwerking tussen overheid en de sector. Hoogendijk: “We vinden het spijtig dat de akkerbouwketen niet rechtstreeks bij het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 is betrokken. Onze sector heeft ambitie en uitvoeringskracht. Het zou krachtig zijn als het ministerie van LNV met de gehele keten werkt aan de daadwerkelijke uitvoering van het Uitvoeringsprogramma.”

Samen voor duurzame voeding en een gezonde leefomgeving

BO Akkerbouw vraagt verder om daadkracht bij het faciliterend beleid van de overheid. Zo is het wachten op een wettelijk kader voor gebruik van nieuwe veredelingsmethoden, de snellere toelating van laagrisicomiddelen en heldere wet- en regelgeving voor het gebruik van biostimulanten. “De akkerbouwsector ziet kansen in de ontwikkeling van nieuwe technieken in precisielandbouw, geïntegreerd teeltadvies en groene middelen en biostimulanten. Op basis van een betere samenwerking met overheid én met innovaties kan voldaan worden aan de maatschappelijke opgaven voor duurzame voeding en een gezonde leefomgeving”, stelt Hoogendijk voor de Kamercommissie. De meer uitgebreide boodschap van BO Akkerbouw is terug te lezen in schriftelijke inbreng voor het rondetafelgesprek.