13-12-2022

Factsheet over geïntegreerde aanpak Rhizoctonia in aardappelen

Diverse schimmelziektes tasten het aardappelgewas aan, met als gevolg opbrengst- en kwaliteitsverlies. Van de schimmel Rhizoctonia (Rhizoctonia solani) veroorzaakt de variant R. solani AG 3 de meeste schade. Kennis om deze schimmel te bestrijden, is nu gebundeld.

Rhizoctonia

Een factsheet presenteert de kennis waarmee akkerbouwers aan de slag kunnen met een geïntegreerde aanpak van deze schimmel, die algemeen in de bodem voorkomt. BO Akkerbouw en LTO Nederland verspreiden de factsheet breed in de sector.

Eerder dit jaar verschenen al factsheets met de laatste stand van de wetenschap over de plantenziektes Phytophthora infestans en Alternaria en de bestrijdingsstrategieën ervan.

Rhizoctonia

Rhizoctonia kent een brede waardplantstatus en kan schade veroorzaken op veel verschillende gewassen. De factsheet beschrijft hoe Rhizoctonia is te beheersen met een geïntegreerde teeltaanpak (ICM). Het gaat daarbij om een reeks van maatregelen die vallen onder de pijlers van geïntegreerde teelt: Gewasdiversiteit (vruchtopvolging), Raskeuze & teeltwijze, Bodembeheer & bemesting, Gerichte bestrijding en Monitoring & evaluatie. Bij iedere pijler is beschreven welke specifieke maatregelen zijn toe te passen.

Kennistransfer Plantgezondheid

De Business Unit Open Teelten van Wageningen University & Research stelde ze op voor het Kennis op Maat-project Kennistransfer Plantgezondheid. Hierin werken LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, NFO en BO Akkerbouw samen aan de ontsluiting van kennis voor telers. De kennis komt uit (PPS-)onderzoeksprojecten die akkerbouwers via BO Akkerbouw financierden. Eind januari van dit jaar werden met dezelfde samenwerking factsheets over functionele biodiversiteit, biostimulanten en onkruidbeheersing uitgebracht.

Actieplan Plantgezondheid

De factsheets dragen bij aan de doelen van het Actieplan Plantgezondheid. Daarmee werken BO Akkerbouw en haar leden (Agrifirm, Avebe, Cosun, CZAV, Het Comité van Graanhandelaren, LTO Nederland, NAJK, NAO, NAV, Plantum, Van Iperen en VAVI) aan duurzame teeltmethoden. De factsheets dragen ook bij aan de realisatie van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030, waar LTO Nederland tevens partner van is.