12-05-2022

Factsheets met praktische kennis over Phytophthora en Alternaria en bestrijding ervan

Het afgelopen natte teeltseizoen kende heel veel problemen met schimmelziektes in aardappelen. Met twee factsheets kunnen akkerbouwers hun kennis bijspijkeren over de laatste stand van de wetenschap over Phytophthora infestans, Alternaria solani en Alternaria alternata. Naast informatie over de levenscyclus en verspreidingswijze van de schimmels en de schade die ze veroorzaken, bevatten de factsheets informatie over de huidige en nieuwe bestrijdingsstrategieën. BO Akkerbouw en LTO Nederland verspreiden de factsheets breed in de sector.

Kennistransfer Plantgezondheid

De Business Unit Open Teelten van Wageningen University & Research stelde de factsheets op voor het Kennis op Maat-project Kennistransfer Plantgezondheid. Hierin werken LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, NFO en BO Akkerbouw samen aan de ontsluiting van kennis voor telers. De kennis komt uit (PPS-)onderzoeksprojecten die akkerbouwers via BO Akkerbouw financierden. Eind januari van dit jaar werd met dezelfde samenwerking factsheets over functionele biodiversiteit, biostimulanten en onkruidbeheersing uitgebracht.

Phytophthora

De factsheet beschrijft de herkomst en levenscyclus van de ‘aardappelziekte’, die van oudsher de belangrijkste en meest destructie ziekte is in dit gewas. Waarom dit zo is, wordt duidelijk uit de verschillende infectiebronnen in combinatie met de verspreidingswijze. Op de schimmel in de hand te houden, zijn jaarlijks gemiddeld 12 tot 15 bespuitingen vereist. Voor reductie van het middelgebruik, is de aardappelteler aangewezen op resistente rassen. Deze zijn echter nog kwetsbaar, resistentiemanagement is vereist. De factsheet sluit af met praktische stappen om de infectiekans én het middelgebruik te verkleinen.

Alternaria

De factsheet meldt het onderscheid tussen Alternaria solani (A. solani) en Alternaria alternata (A. alternata). De ziekte lijkt steeds vaker op te treden, als gevolg van beperking in het gebruik van effectieve middelen en veranderingen in het klimaat die gunstigere leefomstandigheden voor de schimmel creëren. Ook deze factsheet schetst hoe aangetast gewas is te herkennen en met welke praktische stappen de infectiekans en het middelgebruik zijn te verminderen.

Actieplan Plantgezondheid

De factsheets dragen bij aan de doelen van het Actieplan Plantgezondheid. Daarmee werken BO Akkerbouw en haar leden (Agrifirm, Avebe, Cosun, CZAV, Het Comité van Graanhandelaren, LTO Nederland, NAJK, NAO, NAV, Plantum, Van Iperen en VAVI) aan duurzame teeltmethoden. De factsheets dragen ook bij aan realisatie van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030, waar LTO Nederland tevens partner van is.