17-08-2022

BO Akkerbouw praat met Remkes over perspectief

Op uitnodiging van de heer Remkes gaat BO Akkerbouw op donderdag 18 augustus het gesprek aan met het kabinet en met andere ketenpartijen in de land- en tuinbouw. BO Akkerbouw zet daarbij in op het perspectief voor de akkerbouw en voor een goed verdienvermogen van alle schakels in de keten. BO Akkerbouw praat niet namens de primaire sector over de stikstofaanpak en laat dat gesprek nadrukkelijk over aan de boerenorganisaties. Voor het gesprek heeft BO Akkerbouw een uitgebreid statement opgesteld als vertrekpunt.

Kaders van het gesprek

BO Akkerbouw is voorstander van een constructieve dialoog over de stikstofaanpak tussen het kabinet en de boerenorganisaties waarmee onder leiding van de heer Remkes op vrijdag 5 augustus jl. is gesproken. BO Akkerbouw ziet voor zichzelf geen rol in dat gesprek en laat dat gesprek nadrukkelijk over aan de boerenorganisaties. Als ketenorganisatie en kenniscentrum gaat BO Akkerbouw wel graag het gesprek aan over het perspectief voor de akkerbouw, gelet ook op de tsunami van nieuwe regels die nu op de sector afkomt. De maatregelen zetten het verdienvermogen van de akkerbouw onder druk. De BO spreekt graag over de samenwerking tussen de overheid en de akkerbouwsector voor de opgaven op het gebied van waterkwaliteit, plantgezondheid, eiwittransitie, data en klimaat.

Perspectief voor de akkerbouw

De akkerbouwsector ziet haar langjarig toekomstperspectief in een goed verdienvermogen voor alle schakels in de keten op basis van duurzame productie van gezond voedsel, robuust uitgangsmateriaal en biobased materialen. Daarbij wil de akkerbouw produceren binnen milieugrenzen en ecosysteemdiensten leveren in een aantrekkelijk landschap. Om dit te realiseren zet de sector onder meer in op weerbare teeltsystemen, eiwittransitie, hergebruik van mineralen en duurzame energie. BO Akkerbouw ziet de sector als onderdeel van de oplossing voor veel maatschappelijke vraagstukken en wil langs die lijn graag samenwerken met de overheid.

Zorgen over perspectief

Er komen nu in zeer korte tijd veel nieuwe regels op de sector af, waarbij de integraliteit lijkt te ontbreken en waarvan de economische impact niet is doorgerekend. Het gaat daarbij onder meer om het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en het nieuwe GLB, die leiden tot een sterke achteruitgang in het verdienvermogen van de hele keten. André Hoogendijk, directeur BO Akkerbouw: “Voor onze sector is het perspectief per 1 januari 2023 al onzeker. De discussie over stikstof wordt door andere partijen aan een andere tafel gevoerd. De akkerbouw werkt aan haar eigen perspectief. We vragen van de overheid om hierin samen met ons op te trekken.”

Meer informatie over de inzet van BO Akkerbouw staat in ons uitgebreide statement.