16-02-2023

Sector kan aan de slag met BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw

De BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw is officieel gelanceerd. Dit instrument maakt prestaties van de akkerbouw om de biodiversiteit te versterken op een eenduidige manier meetbaar. De monitor werd gelanceerd tijdens een symposium in Woerden op dinsdag 14 februari. Jan-Kees Goet, secretaris-generaal van het ministerie van LNV, nam de brochure met bijbehorende kritische prestatie-indicatoren in ontvangst uit handen van akkerbouwer en LTO-bestuurslid Tineke de Vries.

Paneldiscussie

Vanuit de PPS BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw is afgelopen drie jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling van de monitor. Dat gebeurde op initiatief van BO Akkerbouw, Rabobank, Provincies Groningen en het Wereld Natuurfonds (WWF-NL), in samenwerking met Wageningen University & Research, BoerenNatuur en Louis Bolk Instituut en met medefinanciering van de Topsector Agri & Food. Akkerbouwers kunnen nu aan de slag met een integrale set kritische prestatie-indicatoren. Van deze indicatoren is wetenschappelijk onderbouwd dat ze bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit op en rondom akkerbouwbedrijven.

Inzet daadwerkelijk belonen

Akkerbouwer Jan Reinier de Jong uit Odoorn doet al veel aan het stimuleren van biodiversiteit, onder meer met het inzaaien van wintervoedselakkers en akkerranden. Hij is erg blij met de totstandkoming van de BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw. “Er is een hele categorie boeren die wel wat wil als het om biodiversiteit gaat. De monitor zorgt voor een goede richtlijn wat je als akkerbouwer kunt doen en wat daar tegenover staat. Hiermee kunnen we stappen zetten die ook daadwerkelijk beloond worden.” Die concrete beloning is zeer belangrijk benadrukt Tineke de Vries, voorzitter van de LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente. “De BiodiversiteitsMonitor kan helpen om het verdienvermogen van akkerbouwers overeind te houden en om de inzet op biodiversiteit te vergroten.”

"Akkerbouwers zijn belangrijke beheerders van ons landschap. De monitor maakt hun inzet op biodiversiteitsherstel transparant en inzichtelijk."

Transparant en inzichtelijk

Tineke de Vries overhandigde het eerste exemplaar van de brochure BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw aan Jan-Kees Goet, secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De brochure beschrijft de set van acht kritische prestatie-indicatoren die aan de BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw ten grondslag liggen, inclusief de berekeningssystematiek. “Akkerbouwers zijn belangrijke beheerders van ons landschap”, vertelt Goet. “De monitor maakt hun inzet op biodiversiteitsherstel transparant en inzichtelijk. Als overheid zien we, samen met de sector en ketenpartijen, toe op de integrale set kritische prestatie-indicatoren.”

Tineke de Vries en Jan-Kees Goet overhandiging brochure

Praktijk aan de slag

Het is nu aan de praktijk om met de BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw aan de slag te gaan. Tijdens het symposium op 14 februari, waar zo’n 140 telers, beleidsmakers, onderzoekers en vertegenwoordigers van verwerkers en supermarkten, financiële instellingen en NGO’s aanwezig waren, ontstond er een levendige discussie over hoe een succesvolle introductie eruit kan zien. Verschillende partijen, waaronder Agrifirm, Avebe, Cosun en Rabobank, gaan komende periode pilots draaien met de monitor om de inzet van akkerbouwers op biodiversiteit daadwerkelijk te kunnen waarderen en belonen. Om gebruik van de monitor in de praktijk tot een succes te maken, is een zo breed mogelijk scala aan belonende partijen nodig. Overheden, keten- en retailpartijen en financiële instellingen werd tijdens het symposium opgeroepen hier hun bijdrage aan te leveren.

Fotografie: VidiPhoto

Natasja Oerlemans WWF

Natasja Oerlemans, WWF NL

Jan Reinier de Jong akkerbouwer

Jan Reinier de Jong, akkerbouwer

André Hoogendijk en Jan Kees Goet

Dagvoorzitter André Hoogendijk (BO Akkerbouw) en Jan-Kees Goet (ministerie LNV)

Matthé Elema stuurgroepvoorzitter

Matthé Elema, voorzitter stuurgroep BMA

Zaal en sfeerimpressie 1

Paneldiscussie en veel interactie met de zaal

Zaal en sfeerimpressie 2

Er waren zo'n 140 aanwezigen

Zaal en sfeerimpressie 3

Er ontstond een levendige discussie

Ruud Tijssens Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Ruud Tijssens, Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Onderdeel Actieplan Plantgezondheid

De BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw is onderdeel van het Actieplan Plantgezondheid van BO Akkerbouw en haar leden. Via dit actieplan werkt BO Akkerbouw samen met andere organisaties aan duurzame teeltmethoden, waarvan biodiversiteit één van de pijlers is. De ontwikkeling van de monitor en de daarbij horende beloningssystematiek is sterk verbonden met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.