02-03-2023

Meer kennis voor versnelling geïntegreerde gewasbescherming

Minister Adema (LNV) wil de kennisinfrastructuur versterken om tot een versnelling te komen van de advisering over en toepassing van geïntegreerde gewasbescherming.

Bodem_1064_BO Akkerbouw

De organisaties Agrodis, Artemis en BO Akkerbouw kunnen zich erin vinden dat de minister op deze wijze uitwerking wil geven aan afspraken in het Coalitieakkoord. Versteviging van het advies over geïntegreerde gewasbescherming komt de hele keten ten goede. Daarmee kan de afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen worden verlaagd.

Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming

Het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 omvat een gezamenlijke ambitie met strategische doelen gericht op weerbare plant- en teeltsystemen, verbinding landbouw en natuur en nagenoeg geen emissies en residuen. Sturen op concrete doelen met behulp van benchmarking zien Agrodis, Artemis en BO Akkerbouw als een belangrijk instrument om deze transitie te bewerkstelligen. Hiervoor is een actieve houding van de overheid nodig om de benchmarking mogelijk te maken, zoals regelgeving en financiële ondersteuning.

Actieve houding om doelen te bereiken

Om de doelen te bereiken heeft BO Akkerbouw, net als Agrodis en Artemis, acties en projecten uitgezet. Zo werken BO Akkerbouw en haar twaalf leden in het kader van het Actieplan Plantgezondheid aan het initiatief Geïntegreerd teeltadvies. Het uitgangspunt is helder: versnelling van de omslag naar geïntegreerde gewasbescherming. De akkerbouwsector ziet kansen in versterking van het geïntegreerd teeltadvies. Agrodis, Artemis en BO Akkerbouw werken actief met het ministerie van LNV aan de verdere uitwerking van beleidsvoorstellen.

Lees het gezamenlijke persbericht