29-03-2023

Teeltvoorschrift vergelingsziekte in bieten aangepast

Op verzoek van BO Akkerbouw heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het teeltvoorschrift ‘vergelingsziekte in bieten’ aangepast. De datum waarop de bietenvoorraad met bladvorming uit de vorige oogst opgeruimd moet zijn, is vervroegd naar 15 maart voor heel Nederland. De verplichte bestrijding van bietenopslag op het perceel is nieuw en moet uiterlijk 15 april zijn uitgevoerd. Daarnaast is bij de zaadteelt monitoring en bestrijding van bladluizen verplicht. De regels uit het teeltvoorschrift gelden voor suikerbieten en voederbieten, en nu ook voor rode bieten.

Lees ook: 'Bietenvergelingsziekte is beheersbaar door acties van de teler'

De actualisatie van het teeltvoorschrift zorgt, naast een uitbreiding, ook voor een versimpeling van de regels. Tot nu toe bestond het teeltvoorschrift uit een lappendeken met verboden, voorwaarden en data voor voorraden en zaadteelt. De aangepaste voorschriften zijn voor heel Nederland gelijk, gelden voor alle bieten en stellen de bestrijding van bietenopslag verplicht. Deze actualisatie vergroot de effectiviteit van dit preventieve voorschrift.

Waarom een teeltvoorschrift?

Het teeltvoorschrift moet voorkomen dat het bietenvergelingsvirus kan overwinteren en de nieuwe bietenteelt via bladluizen kan besmetten. Door regels te stellen aan het in voorraad hebben van bieten, aan het bestrijden van opslagplanten van bieten en aan de zaadteelt wordt schade door het vergelingsvirus in de bietenteelt beperkt. Meer informatie over dit teeltvoorschrift staat op de website van de NVWA.

Waarom een wijziging in het teeltvoorschrift?

Doordat telers al vijf jaar geen bietenzaad dat is behandeld met imidacloprid, thiamethoxam of clothianidine meer mogen gebruiken, wordt vergelingsziekte na zo’n 30 jaar weer waargenomen in Nederland. Deze ziekte zorgt voor opbrengst- en kwaliteitsschade in de bietenteelt. In de afgelopen jaren is ook de gemiddelde zaaidatum vervroegd en zorgen minder strenge winters er bovendien voor dat meer bladluizen de winter overleven en eerder actief zijn. Dit was aanleiding om het teeltvoorschrift te actualiseren.

Teeltvoorschrift: van en voor de sector

Bij de overdracht van de teeltvoorschriften in 2014 van Productschap Akkerbouw naar het ministerie van LNV, zijn afspraken gemaakt over hoe het bedrijfsleven bij deze regels betrokken blijft. Het bedrijfsleven kan breed gedragen voorstellen (vanuit de teelt en eventueel betrokken andere schakels in de keten) om teeltvoorschriften te actualiseren, voorleggen aan het ministerie van LNV en het verzoek doen om de regels te wijzigen of aan te passen. Bij de onderlinge afstemming en het aanbieden van deze voorstellen is BO Akkerbouw het aanspreekpunt voor het agrarische bedrijfsleven.