15-05-2023

Nieuw onderzoek pakt relevante thema’s beet

Negen nieuwe onderzoeksprojecten die BO Akkerbouw financiert, zijn dit voorjaar officieel van start gegaan. Daarmee komt er komende jaren meer kennis beschikbaar over groenbemesters, Fusarium, wratziekte en andere relevante thema’s voor de akkerbouw. De projecten vertegenwoordigen een waarde van 12,7 miljoen euro.

Aardappel_start_1092_BOAkkerbouw

De negen projecten die het bestuur van BO Akkerbouw eind vorige jaar goedkeurde, zijn allemaal Publiek-Private Samenwerkingen en Kennis op Maat-projecten. Dat betekent dat ook de overheid – via de Topsector Agri & Food en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen – en andere partijen uit het bedrijfsleven investeren in dit onderzoek. De investering van BO Akkerbouw bedraagt 1,5 miljoen euro. In totaal kan er voor 12,7 miljoen euro onderzoek worden uitgevoerd.

Uiteenlopende thema’s

De negen onderzoeksprojecten dragen bij aan de doelen uit het Actieplan Plantgezondheid en een toekomstbestendige akkerbouw. Ze zorgen de komende jaren voor broodnodige kennis over uiteenlopende thema’s, van bemesting tot wratziekte. Zo leven er bij akkerbouwers veel vragen over het gebruik van groenbemesters, die een onmisbare schakel zijn in de robuuste kringlooplandbouw. Ook is er behoefte aan oplossingen voor knelpunten in de graan-, meel- en broodketen om ervoor te zorgen dat er meer Nederlands brood met graan van eigen bodem komt. En er zijn stappen nodig om kennis over functionele agrobiodiversiteit bij de praktijk te brengen.

Om deze en andere vraagstukken in de akkerbouw beet te pakken, zijn dit voorjaar de volgende negen onderzoeken gestart:

Onderzoekswensen akkerbouwers

De onderzoeken sluiten aan op de wensen van akkerbouwers. Die kwamen voort uit een brede oproep van BO Akkerbouw in 2021. Een volgende oproep is begin 2024 gepland, als een aantal grote lopende onderzoeken is afgerond. Dan kunnen akkerbouwers opnieuw hun wensen kenbaar maken en zo sturing geven aan onderzoek en innovatie in het belang van de hele sector. Voor de akkerbouw van morgen.