22-08-2022

De akkerbouwsector kan aan de slag met ontwikkelde protocollen

Voor de akkerbouwsector is de waterkwaliteit in relatie tot gewasbescherming een actueel thema. De sector wil mede vanuit het oogpunt van het behoud van een breed middelenpakket bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit. Daar zijn verschillende methoden en maatregelen voor. Akkerbouwers en hun adviseurs kunnen met de ontwikkelde protocollen aan een nagenoeg gesloten erf en nagenoeg gesloten perceel werken voor het verminderen van de emissies. De protocollen zijn in het webinar ‘Uitdagingen in de akkerbouw: aan de slag met emissies’ op 17 augustus 2022 gepresenteerd.

Rooien aardappelen akker water 1127 BO Akkerbouw lr

Webinar terug te zien

Tijdens het webinar gingen Dirk Jan Beuling, lid van de LTO-vakgroep akkerbouw en vollegrondsgroente, en Agrifirm duurzaamheidsmanager Joris Roskam in op welke manieren akkerbouwers emissies kunnen aanpakken en kunnen voorkomen. Beiden zijn lid van de stuurgroep van het Actieplan Plantgezondheid van BO Akkerbouw. Het webinar is hier terug te zien: https://youtu.be/NX8T86uwYK8.

Houvast

Luuk Lageschaar van CLM informeerde de deelnemers over de protocollen van een nagenoeg gesloten erf en perceel. Ze geven houvast voor het verminderen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf erf of perceel en geven inzicht in het huidige risico van emissies en met welke maatregelen die risico’s (verder) zijn te beheersen. Verder kunnen de gebruikers documenten toevoegen om aan te tonen dat maatregelen zijn genomen en een nagenoeg gesloten erf of perceel is gerealiseerd.

Protocollen in app

De protocollen zijn terug te vinden als app in Farmmaps (https://farmmaps.eu/en/), waarin bijgehouden kan worden welke maatregelen al worden uitgevoerd en welk risico dat met zich meebrengt. ‘Het systeem is duidelijk en inzichtelijk.’, aldus Dirk Jan Beuling. Toelichting bij de app is te vinden in een uitgebreid instructiehandboek en een instructievideo.

Urgentie

Met Dirk Jan Beuling en Joris Roskam is verder gesproken over het gebruik van deze protocollen in de praktijk en de urgentie daarvan. Joris Roskam: ‘Het is een complex verhaal. De middelen die we nu nog toch onze beschikking hebben, hebben we misschien over 3 jaar niet meer. Dus moeten we nu al leren hoe we het zonder gaan doen. Het is echt anticiperen op de toekomst.’

Het belangrijkste volgens Dirk Jan Beuling: ‘Bewustwording, praat erover. Demonstreer aan elkaar waar je mee bezig bent. Dan kunnen wij ons inzetten voor het behoud van onze gewasbeschermingsmiddelen’.

Campagne #Emissiereductiesprint

Het webinar is onderdeel van de campagne #Emissiereductiesprint.Op de website van de campagne worden voorbeelden gedeeld voor de reductie van (erf) emissies. Heeft u zelf een goed voorbeeld dat u wil delen met collega’s? Neem dan contact op via www.emissiereductiesprint.nu.

De campagne is een initiatief van de LTO Nederland vakgroep Akkerbouw & Vollegrondsgroenten, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en BO Akkerbouw. De campagne Emissiereductiesprint maakt deel uit van het Actieplan Plantgezondheid, het Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten, en de Versterkte Kennisverspreiding DAW.