04-06-2024

Factsheets integrale beheersing bladschimmels in tarwe en PVY in pootgoed

Nieuwe factsheets geven telers praktische, opeenvolgende maatregelen om bladschimmels in tarwe en het aardappelvirus Y met een geïntegreerde aanpak effectief te beheersen. Diverse bladschimmels kunnen tarwe aantasten en de opbrengst verminderen, soms zelfs tot de helft. Het aardappelvirus Y wordt verspreid door luizen en leidt geleidelijk tot lagere opbrengsten.

Tarweveld_1112_BOAkkerbouw

Bladschimmels zoals gele roest, bladvlekkenziekte, bruine roest en meeldauw kunnen tarwe ernstig aantasten. De factsheet ‘Geïntegreerd gewasmanagement (ICM) van bladschimmels in tarwe’ beschrijft deze schimmelziektes met hun karakteristieken en impact. Aan de hand van de vijf pijlers van de geïntegreerde teeltaanpak (ICM) worden concrete maatregelen gepresenteerd om de bladschimmels te beheersen. Het gaat hierbij om de pijlers: Ras & teeltwijze, Gewasdiversiteit in ruimte & tijd, Monitoring & evaluatie, Gerichte bestrijding en Bodembeheer.

De factsheet ‘Integrale beheersing van PVY in pootaardappelen’ volgt dezelfde pijlers. Ook deze factsheet benoemd concrete maatregelen benoemd die de akkerbouwer kan nemen om het Y-virus in de aardappelteelt te beheersen.

Kennistransfer Plantgezondheid

De Business Unit Open Teelten van Wageningen University & Research stelde de factsheets op voor het Kennis op Maat-project Kennistransfer Plantgezondheid (zie informatie op Groen kennisnet). Hierin werken LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, NFO en BO Akkerbouw samen aan de ontsluiting van kennis voor telers. De kennis komt uit (PPS-)onderzoeksprojecten die akkerbouwers via BO Akkerbouw financierden. In dit samenwerkingsverband verschenen al eerder factsheets over functionele agrobiodiversiteit, biostimulanten en de beheersing van onkruid, Alternaria, Phytophthora, Rhizoctonia en knolcyperus. De hele reeks is terug te vinden op de website van BO Akkerbouw.

Actieplan Plantgezondheid

De factsheets dragen bij aan de doelen van het Actieplan Plantgezondheid. Daarmee werken BO Akkerbouw en haar leden (Agrifirm, Avebe, Bioplant, Cosun, CZAV, VIGEF, Het Comité van Graanhandelaren, LTO Nederland, NAJK, NAO, NAV, Plantum, Van Iperen en VAVI) aan duurzame teeltmethoden. De factsheets dragen ook bij aan de realisatie van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030, waar LTO Nederland tevens partner van is.