29-06-2023

Inzet op emissiereductie en faciliterend beleid hard nodig voor verder verduurzamen akkerbouw

Akkerbouwers nemen al veel maatregelen om duurzamer te telen. Tegelijkertijd is meer actie nodig om de waterkwaliteit te verbeteren en de geïntegreerde teelt verder te verankeren in de sector. Faciliterend beleid vanuit de overheid schiet vooralsnog tekort. Dit wisselende beeld komt naar voren uit de brochure met de voortgang van het Actieplan Plantgezondheid.

Ecoploegmetmeeuwen1028 BO Akkerbouw

In deze brochure laten BO Akkerbouw en haar 12 leden de voortgang zien van het Actieplan Plantgezondheid. Sinds de presentatie in 2018 zijn kennisvragen over duurzame teeltmethoden in beeld gebracht, is nieuw onderzoek opgezet en is fors geïnvesteerd in kennisverspreiding om de doelen te behalen. De kennisverspreiding varieerde van advies op maat, demonstratie- en proefprojecten en diverse handleidingen, gidsen en andere tools bij BO-leden, tot generieke kennisoverdracht via BO Akkerbouw met onder meer de driewekelijkse nieuwsbrief, kennisbijeenkomsten, de Bodemscheurkalender en het platform Crkls. Ook zijn tools opgeleverd en/of uitgebreid, zoals de Gezondgewastool, Best4Soil en de Emissieprotocollen. Daarnaast is de BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw opgeleverd.

Ondertussen neemt het gebruik en de milieu-impact van chemische gewasbeschermingsmiddelen steeds verder af en voldoen ruim 7.000 VVAK-gecertificeerde akkerbouwers in de internationale afzetmarkt aan de hoogste duurzaamheidsstandaard.

Faciliterend beleid van overheid hard nodig

De rapportage van het Actieplan Plantgezondheid toont waar de sector staat met de realisatie van doelen, welke knelpunten de voortgang belemmeren en welke actie BO Akkerbouw en haar leden ondernemen om die knelpunten weg te nemen. Dit is niet geheel in eigen hand: faciliterend beleid van overheden (in Den Haag en Brussel) schiet tekort. Met trage toelatingsprocedures voor nieuwe (‘groene’) middelen en het de facto verbod op het gebruik van moderne veredelingsmethoden schoten de nationale en Europese overheid ernstig tekort met het faciliterend beleid. Op beide dossiers lijkt nu verbetering op komst. Het effect ervan in de akkerbouwpraktijk kan nog jaren op zich laten wachten, terwijl 2030 als jaartal voor duurzaamheidsambities rap dichterbij komt.

Emissies reduceren

De Emissieprotocollen vormen met de campagne #Emissiereductiesprint de extra inzet van de sector om emissies van gewasbeschermingsmiddelen verder te reduceren. In overleg met waterschappen wordt gewerkt aan gebiedsgerichte bijeenkomsten om samen met akkerbouwers normoverschrijdingen in het oppervlaktewater verder tegen te gaan. Voor de komende jaren heeft dat nog meer urgentie door de impact op de omgeving en in de wetenschap dat die overschrijdingen bijdragen aan de krimp van het middelenpakket.