05-07-2023

Inzet op kabinetsplan voor de landbouw

Tarweveld_met_lucht_1043 BO Akkerbouw

BO Akkerbouw betreurt dat het niet is gekomen tot een gedragen Landbouwakkoord. In de concepttekst van het Landbouwakkoord staan veel bouwstenen die door BO Akkerbouw en haar leden zijn ingebracht of ondersteund. Deze bouwstenen op het gebied van onder meer biobased materialen, eiwittransitie, weerbare teeltsystemen, zoet water, circulaire meststoffen, doelsturing en data dragen bij aan een sterke akkerbouwsector. Deze onderwerpen sluiten ook aan bij de perspectiefnota ‘Ruimte voor de Nieuwe Akker!’ die BO Akkerbouw en haar leden recent hebben uitgebracht.

Om hierop voort te bouwen gaat BO Akkerbouw met haar leden komende periode in gesprek met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en met organisaties in en om de sector, waaronder de deelnemers aan de voormalige sectortafel van het Landbouwakkoord. Inzet van de gesprekken wordt om de goede zaken voor de akkerbouw terug te laten komen en op een aantal punten te versterken in het plan voor de landbouw dat het kabinet in september zal presenteren.

BO Akkerbouw zal in het bijzonder inzetten op het uitwerken van doelsturing voor de akkerbouw en een praktijkgerichte invulling van weerbare teeltsystemen. De akkerbouw zet hierbij in op versterking van ondernemerschap en verdienvermogen binnen de grenzen van milieu en klimaat. BO Akkerbouw en haar leden beogen met het ministerie van LNV te komen tot een constructieve samenwerking met het versneld uitrollen van innovaties en met wederkerigheid in de relatie tussen overheid en sector.