28-06-2023

VVAK heeft wederom goud

Het Sustainable Agriculture Initiative Platform (SAI Platform) heeft bevestigd dat het certificeringsschema van Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK) gelijkwaardig is aan de eisen van het Farm Sustainability Assessment (FSA) 3.0 op het niveau goud. Hiermee produceren Nederlandse akkerbouwers met VVAK op het hoogste niveau van duurzaamheid van deze internationale standaard.

Aardappelen_beeldbank_Vavi

Internationale standaard voor duurzaamheid

Het FSA is een internationale standaard voor duurzaamheid. Deze standaard wordt door verwerkers, grootwinkelbedrijven en fastfoodketens gebruikt. De vorige erkenning dat VVAK gelijkwaardig was aan niveau goud liep op 1 mei jongstleden af. Deze gold voor de gewasmodules in combinatie met de duurzaamheidsmodule Duurzaam Akkerbouw Bedrijf (DAB). Zonder de DAB-module voldeed VVAK aan niveau zilver.

Module Duurzaam Akkerbouw Bedrijf (DAB) overbodig

Voor het seizoen 2023/2024 zijn verschillende duurzaamheidseisen aan het basis VVAK-certificatieschema toegevoegd. Daarmee is de DAB-module overbodig geworden en geschrapt. Voor (industrie)groenten en consumptieaardappelen was deze module verplicht, maar die verplichting vervalt dus nu. Deze wijziging betekent een vereenvoudiging voor de betrokken telers.

Telerhandleiding 2023/2024

Op de website van BO Akkerbouw staan op de VVAK-pagina het Handboek en de Telerhandleiding 2023/2024, inclusief de hulpdocumenten. In de Telerhandleiding zijn alle wijzigingen en aanvullingen ten opzichte van vorig seizoen gemarkeerd. Hierdoor zijn ze eenvoudig te herkennen en kunnen telers er kennis van nemen bij het (jaarlijks) invullen van de zelfbeoordeling (hoofdstuk 2 van de Telerhandleiding). Indien nodig kan de teler dan de noodzakelijke maatregelen nemen om (weer) aan VVAK te voldoen.

Beheer en financiering VVAK

Het VVAK is een certificatieschema waaraan meer dan 7.000 akkerbouwers deelnemen. Het beheer van VVAK en de afstemming met de beheerders van de gewascertificaten vinden plaats binnen het Akkerbouw Certificeringsoverleg. Daarin zijn teelt, handel, verwerking en loonwerkers vertegenwoordigd. Het beheer van VVAK en de werkzaamheden van het Akkerbouw Certificeringsoverleg worden gefinancierd met een bijdrage van € 3,00 per VVAK-module / gewascertificaat. De certificerende instelling int deze bijdrage via de factuur die akkerbouwers ontvangen. BO Akkerbouw faciliteert het Akkerbouw Certificeringsoverleg.

Vragen?

In het document 'Vraag en antwoord over VVAK en SAI-FSA 3.0 niveau goud', vind je antwoorden op vragen over dit thema.