Veelgestelde vragen

Wat is het nut van het gezamenlijk programma Onderzoek en Innovatie?

Het gezamenlijk programma voorziet in onderzoek, innovatie en kennisverspreiding die ketens en gewassen overstijgen. Thema´s als gewasbescherming, groenbemesters, bodem en verdienvermogen komen terug in ongeveer zeventig lopende onderzoeksprojecten. BO Akkerbouw zorgt ervoor dat jij deze kennis kunt gebruiken uit het programma Onderzoek & Innovatie. Bekijk het overzicht van alle projecten.

Wat is de omvang (in euro’s) van het programma Onderzoek en Innovatie?

BO Akkerbouw heeft in opdracht van de Sectie Teelt en in samenwerking met ketenpartijen uit de Sectie Uitgangsmateriaal, Handel en Verwerking een programma opgesteld. Dit programma gaat uit van een jaarlijkse investering door akkerbouwers in collectief onderzoek van meer dan € 2,5 miljoen. De besteding van dit bedrag is afhankelijk van de kwaliteit van projecten en de invulling van het programma.

Waarom moet iedere teler verplicht meebetalen?

Omdat het programma Onderzoek en Innovatie belangrijk is voor de hele akkerbouwsector en de resultaten beschikbaar zijn voor alle akkerbouwers. Het programma kan alleen zinvol worden uitgevoerd als alle akkerbouwers bijdragen aan de financiering ervan. Daarom zijn het programma en de regelingen voor verplichte registratie en gegevensverstrekking en voor verplichte financiële bijdragen verbindend verklaard door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het besluit tot verbindendverklaring is gepubliceerd in Staatscourant 2021, Nr. 21345.

Ik participeer al in een regionaal initiatief en betaal daar ook al voor onderzoek. Moet ik ook aan BO Akkerbouw betalen?

Ja, er wordt geen onderscheid gemaakt tussen telers. Jouw regionale betrokkenheid kan overigens versterkend werken op het programma Onderzoek en Innovatie van BO Akkerbouw. Je kunt jouw keten- en gewasoverschrijdende onderzoeksvragen binnen jouw groep / studieclub bespreken en deze bij BO Akkerbouw indienen. De grotere en meer kostbare thema’s kunnen we dan gezamenlijk oppakken.

Ik ben geen lid van een organisatie die lid is van BO Akkerbouw. Moet ik dan ook bijdragen?

Ja, niet alleen akkerbouwers die zijn aangesloten bij de lid-organisaties (NAJK, NAV en LTO Nederland inclusief LTO Noord, ZLTO en LLTB) van BO Akkerbouw moeten bijdragen aan de financiering van het programma, maar ook akkerbouwers die hier niet bij zijn aangesloten. Alle akkerbouwers betalen dus mee.

Tarieven zijn vastgesteld voor aardappelen, suikerbieten en granen. Betekent dit dat er alleen voor deze teelten onderzoek wordt gedaan?

Nee, het onderzoek richt zich op gewasoverschrijdende onderwerpen en niet specifiek op aardappelen, suikerbieten en/of granen. Omdat (vrijwel) alle akkerbouwers ten minste één van deze gewassen in hun bouwplan hebben, is ervoor gekozen om de verplichte financiële bijdrage via deze gewassen te laten lopen. Zo zorgen we ervoor dat alle akkerbouwers profiteren, maar ook meebetalen aan het programma Onderzoek en Innovatie.

Hoe verloopt de besluitvorming en wie beslist?

De besluitvorming begint met het periodiek ophalen van onderzoekswensen en het beoordelen van deze wensen door een panel van akkerbouwers. Dit panel geeft aan hoe belangrijk zij een onderwerp vinden. Vervolgens wordt beoordeeld of de kennis reeds voorhanden is, er een overlap is met reeds lopend onderzoek en of samenwerking met andere partijen mogelijk is. Ook andere ketenpartijen – zoals de coöperaties – worden hierbij betrokken. Hierna mogen onderzoekers een offerte uitbrengen voor het beantwoorden van de kennisvraag. Deze offerte wordt beoordeeld en met een advies voorgelegd aan de Sectie Teelt van BO Akkerbouw. Het is de Sectie Teelt die het bestuur van BO Akkerbouw adviseert om een project wel of niet te starten.

Hoe weet BO Akkerbouw wat een akkerbouwer financieel moet bijdragen?

Om te kunnen beschikken over een juist en volledig register van telers die de financiële bijdrage moeten betalen, heeft de verantwoordelijk minister een registratieregeling verbindend verklaard. Via deze regeling worden telers verplicht om zich direct of indirect bij BO Akkerbouw te registreren. Dat kan op drie manieren:

 1. door in het machtigingenregister in mijn.RVO.nl BO Akkerbouw te machtigen om inzage te krijgen in de perceelsgegevens van de bijdrageplichtige gewassen die je in de Gecombineerde opgave aan RVO.nl heeft verstrekt (machtiging verlenen voor ‘perceelsgegevens leveren aan')
 2. door BO Akkerbouw schriftelijk te machtigen met het formulier machtiging perceelsgegevens of
 3. door het inzenden van een volledig ingevuld en ondertekend formulier verplichte registratie en gegevensverstrekking.

Op basis van deze gegevens wordt de jaarlijks verplichte financiële bijdrage vastgesteld. Omdat het verstrekken van een machtiging bij RVO.nl voor BO Akkerbouw administratief de eenvoudigste en dus de goedkoopste manier is om de vereiste gegevens te verkrijgen, ontvangen telers die de gegevens verstrekken via een machtiging bij RVO.nl € 50,- korting (maar nooit meer dan het factuurbedrag) op de factuur voor de financiële bijdrage. Bij twijfel aan een opgave van perceelsgegevens is BO Akkerbouw bevoegd om telers te vragen hun opgave nader aan te tonen met een kopie van hun Gecombineerde opgave.

Ik ben een akkerbouwer. Wat moet ik nu doen?

Als je aardappelen, suikerbieten of granen teelt, ben je verplicht je te registreren bij BO Akkerbouw. Dat kan het eenvoudigst door het geven van een machtiging in het machtigingenregister in mijn.RVO.nl of via een schriftelijke machtiging met het formulier machtiging perceelsgegevens. Doe je dat via het formulier, dan meldt BO Akkerbouw deze machtiging aan RVO.nl. Vervolgens kun je jouw machtiging in mijnRVO.nl zelf beheren.

Ik ben een biologische teler. Worden er ook onderzoeken uitgevoerd voor de biologische teelt?

Veel van de onderzoeken die uitgevoerd worden, leveren nuttige informatie op voor biologische telers. Kijk bijvoorbeeld eens op de projectpagina van de publiek-private samenwerking (PPS) Zoetwaterboeren en de PPS Beter Bodembeheer. Daarnaast zijn er projecten die specifiek ingaan op de biologische sector, zoals een ketenproject over de mengteelt tarwe-veldboon. Een overzicht van alle lopende en afgeronde onderzoeken vind je hier.

Moet ik ook opgave doen en de financiële bijdrage betalen als ik zelf geen teeltwerkzaamheden verricht?

Voor alle percelen die je in de Gecombineerde opgave meldt, geldt dat je als teler wordt aangemerkt. Je bent verplicht de gegevens van deze percelen aan BO Akkerbouw te verstrekken en de verplichte financiële bijdrage te betalen.

Hoe kan ik nog voldoen aan mijn verplichting tot registratie en gegevensverstrekking voor voorgaande jaren?

Als je nog aan de verplichting tot registratie en gegevensverstrekking voor voorgaande jaren moet voldoen, kun je dat op de volgende manieren doen:

 1. het aanvaarden van een verzoek om machtiging van BO Akkerbouw dat voor je is aangemaakt in jouw account op mijn.RVO.nl of
 2. inzending van het volledig ingevulde en ondertekende formulier verplichte registratie en gegevensverstrekking 2018, formulier verplichte registratie en gegevensverstrekking 2019, formulier verplichte registratie en gegevensverstrekking 2020, formulier verplichte registratie en gegevensverstrekking 2021 of formulier verplichte registratie en gegevensverstrekking 2022.

Je kunt niet aan de verplichting tot gegevensverstrekking voldoen door het afgeven van een machtiging voor een onderneming die inmiddels niet meer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In die situatie kun je alleen het formulier verplichte registratie en gegevensverstrekking voor het desbetreffende jaar gebruiken.

Moet ik ook de financiële bijdrage betalen als ik veehouder ben en incidenteel granen teel?

Ja, iedereen die boven een bepaalde ondergrens (zie volgende vraag) aardappelen, suikerbieten of granen teelt, is verplicht de financiële bijdrage te betalen.

Door de slechte weersomstandigheden heb ik (deels) niet kunnen rooien/oogsten. Moet ik nu toch de (volledige) financiële bijdrage betalen?

Ja, je betaalt het volledige factuurbedrag. De bijdrage wordt gebaseerd op de Gecombineerde opgave en niet op de uiteindelijke oogst. Niet gerooide/geoogste gewassen vallen onder het risico van de bedrijfsvoering en een eventuele brede weersverzekering.

Geldt er een ondergrens voor de registratieverplichting bij BO Akkerbouw en de betalingsplicht?

Ja, er geldt een ondergrens. De registratie- en betalingsverplichting geldt voor bedrijven met een minimum areaalgrootte van:

 • 1 hectare poot-, consumptie- en zetmeelaardappelen; of
 • 1 hectare suikerbieten; of
 • 3,5 hectare granen

Wie verstuurt de rekening en wanneer en hoe vaak ontvang je deze?

Je ontvangt jaarlijks één keer een rekening van BO Akkerbouw. BO Akkerbouw verstuurt de rekening tegen het einde van het kalenderjaar.

Waar kan ik de resultaten van het programma Onderzoek en Innovatie terugvinden?

Een overzicht van alle projecten met beschikbare (tussentijdse) resultaten is te vinden op deze pagina. Ook via onder meer nieuwsbrieven en open dagen zorgt BO Akkerbouw ervoor dat de kennis uit onderzoeksprojecten terugvloeit naar het akkerbouwbedrijf.

Welke verplichtingen heb ik als teler?

Als teler ben je juridisch verplicht om je te laten registreren bij BO Akkerbouw en opgave te doen van de bijdrageplichtige gewassen (consumptie-, poot- en zetmeelaardappelen, suikerbieten en granen). Telers van deze gewassen zijn bovendien verplicht om de financiële bijdrage te betalen.

Wat zijn de gevolgen als ik niet aan de verplichtingen voldoe?

Kom je de verplichting tot registratie en gegevensverstrekking niet na, dan zal BO Akkerbouw in een procedure via de kantonrechter een nakoming van de verplichting vorderen onder verbeurte van een dwangsom. Tevens dien je er rekening mee te houden dat BO Akkerbouw een vordering tot verhaal van door haar gemaakte buitengerechtelijke kosten zal indienen.

Wordt de financiële bijdrage ook besteed om BO Akkerbouw te financieren?

Nee, de opbrengst van de verplichte financiële bijdragen wordt uitsluitend gebruikt voor de uitvoering en begeleiding van het onderzoeksprogramma. De organisatiekosten van BO Akkerbouw worden betaald uit de contributies van de leden.

Ik heb BO Akkerbouw schriftelijk gemachtigd om inzage te krijgen in mijn perceelsgegevens, maar ik zie deze machtiging niet geregistreerd in ‘mijn dossier’ op mijn.RVO.nl. Hoe kan dit?

BO Akkerbouw verzamelt alle schriftelijke machtigingen en biedt deze in één keer aan aan RVO.nl. RVO.nl registreert de machtigingen vervolgens in jouw elektronische dossier. Je ontvangt hiervan een bericht van RVO.nl.

Ik wil BO Akkerbouw machtigen via het Machtigingenregister op mijn.RVO.nl. Hoe kan ik dat doen?

Je kunt BO Akkerbouw machtigen met de volgende stappen:

 1. Log in met jouw inloggegevens op mijn.RVO.nl en kies vervolgens bovenaan het scherm voor ‘Mijn dossier’
 2. Klik op ‘Bekijken en beheren’ onder ‘Machtigingen’ (rechterzijde van het scherm)
 3. Er opent een nieuw venster ‘Mijn machtigingen’.
  Opent dit venster niet, dan staat jouw webbrowser ingesteld op een pop up-blokkering. Zo kunt u dit ongedaan maken.
 4. Klik op ‘Iemand machtigen’.
 5. Kies vervolgens voor ‘Zoek nieuwe relatie’ en selecteer ‘Bedrijf, samenwerkingsverband, eenmanszaak’.
 6. Zoek met ‘Brancheorganisatie Akkerbouw’ of met KvK-nummer: 61136662 en klik vervolgens op ‘Volgende’.
  Gebruik eventueel de schuifbalk om ‘volgende’ in beeld te krijgen.
 7. Kies bij ‘Waarvoor machtigen’ het onderwerp ‘Perceelsgegevens leveren aan’, klik op ‘Voeg toe’ en vervolgens op ‘Volgende’.
 8. Kies bij ‘Looptijd machtiging’ als begindatum voor de datum waarop u de machtiging registreert.
 9. Je krijgt een samenvatting te zien van de machtiging. Indien deze juist is, kies je voor ‘Verstuur’. De machtiging is nu geregistreerd.

Kan ik de volgende factuur per e-mail ontvangen?

Ja, dat kan. Stuur hiervoor een e-mail naar info@bo-akkerbouw.nl met daarin de volgende gegevens:

 • naam en adres van jouw bedrijf
 • telefoonnummer (voor het geval wij de e-mail retour krijgen)
 • jouw Kamer van Koophandel-nummer
 • eventueel het e-mailadres waarop je alle facturen ontvangt

Zo kunnen wij ervoor zorgen dat jouw e-mailadres aan het juiste bedrijf wordt gekoppeld.