Versnellen toepassing geïntegreerde teelt

Bodem_1064_BO Akkerbouw

BO Akkerbouw en haar leden werken samen met de KAVB aan het initiatief ‘Geïntegreerd teeltadvies’. Dit project sluit aan op de versnelling van de omslag naar geïntegreerde gewasbescherming, zoals verwoord is in het Coalitieakkoord. Het geïntegreerd teeltadvies kan het instrument zijn om adviezen en gebruik op een onafhankelijke wijze te vergelijken en naar een hoger niveau te brengen. Bij het rondetafelgesprek met de LNV-commissie van de Tweede Kamer op 12 januari 2022 bracht BO Akkerbouw in dat de akkerbouwsector kansen ziet in de versterking van het geïntegreerd teeltadvies.

Drie elementen

Het initiatief kent drie elementen:

 • Adviesformat
  Een eenduidig format voor advies over en het toepassen van geïntegreerd telen. Basis vormt de ICM-aanpak die Wageningen University & Research (WUR) opstelde aan de hand van onderzoeksresultaten (zie publicatie in magazine Gewasbescherming van november 2022). De gestructureerde en systematische werkwijze helpt de ICM-aanpak bij telers te bevorderen. Zij kiezen zelf wat past bij hun bedrijfssituatie en teeltomstandigheden (doelsturing). Voor brede acceptatie is vertaling van dit wetenschappelijke raamwerk naar laagdrempelige, praktische bruikbaarheid gewenst. Die vertaling is onderdeel van het initiatief.
 • Registratie, monitoring en benchmark
  Als ‘output’ mikken we op benchmarking. Dit maakt resultaten van een geïntegreerde teeltaanpak op individuele (adviseur en teler) en collectieve (sector) basis zichtbaar. Dit biedt mogelijkheden voor vergelijken, leren, verbeteren en verantwoording naar marktpartijen, politiek en samenleving. Met dit initiatief focussen we op doelsturing via kritische prestatie-indicatoren.
 • Borging
  De kwaliteit en de objectiviteit van het advies vereist borging. Nu gebeurt dat door spuitlicenties, waaronder de licentie ‘Adviseren gewasbescherming'. Borging voor de vakbekwaamheid en objectiviteit van adviseurs gebeurt via opleidings- en/of kwalificatie-eisen met een onafhankelijke toets (accreditatie). Ook omvat de borging het feitelijke advies, waarbij er keuze(vrijheid) blijft bij de teler.

Evaluatie

In het najaar van 2021 vond een evaluatie van het Actieplan Plantgezondheid plaats. Dat leidde onder meer tot het initiatief om te komen tot een geïntegreerd teeltadvies. Bij diverse activiteiten in de akkerbouw vormt geïntegreerd telen (Integrated Crop Management, ICM) al de basis:

 • Praktijkpilots
 • Teeltadviezen
  • Bij ketenpartijen in de akkerbouw (van veredeling tot en met de verwerking en de ‘adviestak’ van BO-leden) zijn veel adviezen gericht op het ontwikkelen en het uitrollen van een ICM-aanpak.

Netwerkbijeenkomst

Geïntegreerde gewasbescherming is complex en kennisintensief. Met beschikbare kennis, techniek en middelen is het nog ondoenlijk om rendabele teelten te realiseren. Er ontbreken puzzelstukjes en telers hebben ondersteuning nodig om de puzzel steeds opnieuw te leggen. Die conclusie werd breed gedeeld bij de Netwerkbijeenkomst met het thema ‘Geïntegreerde gewasbescherming in de versnelling’, die BO Akkerbouw samen met Regiebureau POP en de Topsector Agri & Food organiseerde. Programma, nieuwsbericht, presentaties en het verslag van de Netwerkbijeenkomst van 7 oktober 2022 zijn hier terug te zien.